Neurológia pre prax 2/2017

Dysfágia po prednej krčnej diskektómii

MUDr. René Opšenák, Doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., MUDr. Juraj Šutovský, MUDr. Martin Benčo, PhD., MUDr. Romana Richterová, PhD., MUDr. Pavol Snopko

Prehĺtacie ťažkosti po prednej krčnej diskektómii sú častou a dobre známou komplikáciou v pooperačnom období. Patofyziológia pooperačnej dysfágie je však nejasná a liečba perzistujúcej dysfágie problematická. Publikovaná incidencia dysfágie po krčnej diskektómii je v rozsahu 0–89 % a klesá s narastajúcim časom po operačnom výkone. Medzi faktory, ktoré sú väčšinou spájané so zvýšeným rizikom pooperačnej dysfágie, patria počet operovaných segmentov, ženské pohlavie, dlhý operačný čas a vek nad 60 rokov. Dysfágiu po prednej krčnej diskektómii je možné kvantifikovať subjektívnym hodnotením pacienta pomocou Bazaz-Yoo dysfágického skóre a objektivizovať pomocou videofluoroskopie a fibroskopie. Prevencia pooperačnej dysfágie zahŕňa používanie implantátov s nízkym alebo nulovým profilom, redukciu retrakčného času a peroperačnú kontrolu tlaku manžety endotracheálnej kanyly.

Kľúčové slová: predná krčná diskektómia, dysfágia, rizikové faktory, prevencia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Dysphagia after anterior cervical discectomy

wallowing difficulties after anterior cervical discectomy are a common and well-known complication in the postoperative period. Pathophysiology of dysphagia after surgery is unclear, and the treatment of persistent dysphagia is problematic. Published incidence of dysphagia following cervical discectomy is in the range of 0–89 %, and decreases with increasing time after surgery. Factors that are usually associated with increased risk of dysphagia after surgery include: multiple level surgery, female gender, long surgery duration and age over 60 years. It is possible to quantify dysphagia after anterior cervical discectomy with subjective patient evaluation using Bazaz-Yoo dysphagia score, and objectify it using videofluoroscopy and fibroscopy. Prevention of dysphagia after surgery includes: using implants with low or zero profile, reduction of retraction time and intraoperative control of the endotracheal tube cuff pressure.

Keywords: anterior cervical discectomy, dysphagia, risk factors, prevention