Neurológia pre prax 3/2016

Dynamika vývojovej reflexológie u predčasne narodeného novorodenca

doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., MUDr. Katarína Brunová

Tento prehľadový článok je venovaný stručnému opisu vyšetrenia vývojových reflexov tak súčasti neurologického vývojového vyšetrenia u predčasne narodeného novorodenca, ako aj samotnému postupu pri ňom. Stručne sa dotýka aj základných embryologických prerekvizít vývoja novorodeneckej reflexológie s akcentom na proces myelinizácie. Klinické vyšetrenie predčasne narodených novorodencov je dennou súčasťou práce neonatológa, pediatra a detských neurológov. Preto je dôležité jeho praktické zvládnutie a správna interpretácia.

Kľúčové slová: novorodenec, vývojový reflex, myelinizácia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Dynamic of developmental reflexology of the preterm newborns

The review deals with a brief description of the examination of developmental reflexes as a part of neurodevelopmental examination in preterm newborns, as well as the process of itself. The review briefly discusses the basic of embryological development of central nervous system and the process of myelination. The clinical examination of premature infant is a part of daily work neonatologist, paediatrician a paediatric neurologists. That is why, the correct interpretation of neurological evaluation is so important

Keywords: newborn, developmental reflex, myelination