Neurológia pre prax 6/2012

Dokážu súčasné diagnostické testy používané v klinickej praxi odhaliť narušenú komunikačnú schopnosť u pacientov s postupne rastúcim organickým poškodením mozgu?

Mgr. Ľubica Petričková, PhDr. Veronika Šteňová, PhD., PaedDr. Jana Marková, PhD.

Logopedická intervencia posúva svoje hranice. Od diagnostiky, terapie a prevencie jazykových a rečových funkcií na úrovni slov sa dostáva na úroveň textu a kontextu. Zameriava sa aj na intervenciu pri kognitívno-komunikačných deficitoch. Prieskum uskutočnený na Neurochirurgickej klinike LF UK a UNB v Bratislave na 16 pacientoch s low-grade gliómami mozgu ukázal, že takýto posun logopedickej intervencie je v praxi veľmi potrebný. Pri použití len diagnostických nástrojov na úrovni slov by sa až u polovice pacientov z prieskumného súboru neodhalili deficity na úrovni kontextu a u troch pacientov by neboli odhalené deficity kognitívnych funkcií. Pri ignorovaní týchto deficitov by bola logopedická intervencia u pacientov neefektívna a v mnohých prípadoch aj neúspešná.

Kľúčové slová: narušená komunikačná schopnosť, diagnostika, gliómy, kognitívno-komunikačné poruchy, diskurz.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Are the diagnostic tests used in clinical practice able to detect impaired communication ability in patients with a gradually increasing organic brain damage?

Speech intervention pushes its boundaries. The diagnostic, therapy and prevention of speech and language disorders get from the word-level to the text and context level. It also focuses on the intervention of the cognitive-communication deficits. The research at the Department of Neurosurgery in Bratislava on 16 patients with low-grade gliomas showed that such a shift in speech therapy intervention in practice is very necessary. Administration of diagnostic tools only on level of words would not revealed a deficit of context in half of patients and in three patients would not be revealed a cognitive deficit. Ignoring these deficits would make the speech and language therapy for patients ineffective and in many cases unsuccessful.

Keywords: communication disorder, diagnostics, gliomas, cognitive-communication disorder, discourse.