Neurológia pre prax 6/2019

Diferenciální diagnostika migrény

MUDr. Lukáš Klečka

Migréna je jedno z nejčastějších neurologických onemocnění. Diferenciální diagnostika migrény je rozsáhlá, zahrnuje celé spektrum primárních bolestí hlavy: různé typy migrény, trigeminových autonomních bolestí hlavy, tenzní typ bolesti hlavy, migrénu s autonomními projevy, ostatní primární bolesti a komplikace migrény. Problematika sekundárních bolestí je velmi obsáhlá. Zásadní pro diagnostiku je pečlivá anamnéza, klinický obraz a neurozobrazovací metody.

Kľúčové slová: migréna, trigeminová autonomní bolest hlavy, tenzní typ bolesti hlavy, sekundární bolesti hlavy

Differential diagnosis of migraine

Migraine is one of the most frequent neurological diseases. The differential diagnosis of migraine is rather extensive comprising the whole spectre of primary headaches, i.e. various migraine types, trigeminal autonomic cephalalgias, tension-type headaches, migraine with autonomic displays and other primary headaches including migraine complications. The problems of secondary headaches are very comprehensive. However, the essential for diagnosis is to carry out a thorough anamnesis, clinical picture and neuroimaging methods.

Keywords: migraine, trigeminal autonomic cephalalgias, tension-type headache, secondary headaches