Neurológia pre prax 5/2010

Diagnostika lexikálneho vyhľadávania u pacientov s afáziou

doc. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD., Mgr. Martin Malík, PhD.

V štúdii sme zisťovali vplyv kontextu na lexikálne vyhľadávanie slov u afatikov. U dvadsiatich pacientov s afáziou sme porovnali výkony v lexikálnom vyhľadávaní v mentálnom lexikóne v dvoch odlišných úlohách: pri konfrontačnom pomenovaní (pomenovanie obrázkov) a pri spontánnej rečovej produkcii. Zistili sme štatisticky významný rozdiel medzi výkonmi v lexikálnom vyhľadávaní v prospech spontánnej reči. Hodnotenie spontánnej reči ponúka ekologicky valídnejšie informácie o lexikálnom vyhľadávaní pacientov s afáziou a poukazuje aj na potrebu logopedickej terapie aj na úrovni spontánnej rečovej produkcie.

Kľúčové slová: afázia, lexikálne vyhľadávanie, test pomenovania, spontánna reč.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diagnostics of lexical retrieval in patients with aphasia

The present study investigated the influence of context on word retrieval by individuals with aphasia. Twenty patients with aphasia were presented with two different tasks, confrontation naming (naming of pictures) and spontaneous speech. Significant differences between the tasks were found in favor of sponntaneous speech. It was concluded that spontaneous speech offers more ecologically valid information about lexical retrieval in patients with aphasia than does confrontation naming and stresses also intervention of contextual speech.

Keywords: aphasia, lexical retrieval, naming test, spontaneous speech.