Neurológia pre prax 3/2009

Diagnostika a léčba bolesti u pacientů po poranění míchy – naše zkušenosti

MUDr. Jiří Kříž, MUDr. Veronika Hyšperská

Poranění míchy je často doprovázeno různými bolestivými stavy. Před zahájením terapie bolesti je třeba vždy stanovit správnou diagnózu. Podle Siddallovy klasifikace rozlišujeme bolest nociceptivní a neuropatickou. Nociceptivní bolest se dále dělí na muskuloskeletární a viscerální typ. Tato bolest vychází nejčastěji z přetížení svalů či kloubů nebo z poruchy vnitřních orgánů. Pokud se správně diagnostikuje její příčina, obvykle se dobře léčí. Neuropatickou bolest rozlišujeme na bolest nad úrovní léze, v úrovni a pod úrovní míšního poranění. Neuropatická bolest vychází z poranění samotné míchy nebo míšních kořenů. Jedná se většinou o bolest dlouhotrvající a velmi úpornou, která může vést i k psychickým poruchám. Její léčba je dlouhodobá a výsledky často nejsou zcela uspokojivé. V následujícím sdělení podáváme souhrn jednotlivých typů bolesti včetně jejich charakteristiky a léčebných postupů.

Kľúčové slová: poranění míchy, bolest, neuropatická bolest, VAS, deprese, antiepileptika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pain diagnosis and treatment in patients after spinal cord injury – our experience

Spinal cord injury is often accompanied by pain. Prior to treatment it is always necessary to establish a correct diagnosis. In his classification, Siddall distinguishes between nociceptive and neuropathic pain. Nociceptive pain can be further divided into musculoskeletal and visceral subtypes. The pain originates most commonly from overloaded muscles and joints or from dysfunctional inner organs. If the cause is correctly diagnosed, treatment is usually successful. Neuropathic pain originates directly from the spinal cord or its roots above, at or below the lesion. It is often intractable and long-lasting and may in some cases lead to psychic derangement. Therapy is long-term and results are often unsatisfactory. In the following text we present an outline of the above mentioned types of pain, including their characteristics and treatment.

Keywords: spinal cord injury, pain, neuropathic pain, VAS, depression, antiepileptics.