Neurológia pre prax 3/2009

Diagnostika a léčba bolestí hlavy v České republice

MUDr. Jolana Marková

Autorka v úvodu popisuje historii Sekce ČNS pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy, která se zasloužila o rozvoj znalostí o bolestech hlavy v České republice. Dále je v krátkosti uveden princip klasifikace bolestí hlavy dle IHS a přehledově popsány nejčastěji se vyskytující jednotlivé primární i sekundární bolesti hlavy – migréna, tenzní bolest hlavy, syndrom nakupených bolestí hlavy (cluster headache), bolesti hlavy v souvislosti s úrazem hlavy a/nebo krku, bolesti hlavy v souvislosti s cévním onemocněním mozku, bolesti hlavy v souvislosti s nitrolebním postižením jiné než cévní etiologie, bolesti hlavy v souvislosti s užitím farmakologicky účinné látky nebo s jejím vysazením a cervikogenní bolesti hlavy. U každého typu bolesti hlavy je popsán klinický obraz a terapie.

Kľúčové slová: bolesti hlavy, migréna, tenzní bolesti hlavy, cluster headache, sekundární bolesti hlavy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Headache diagnosis and treatment in the Czech Republic

In the introduction, the author describes the history of the Czech Headache Society which has played an important role in developing the knowledge of headaches in the Czech Republic. Next, the IHS headache classification is briefly mentioned and an overview is given of the most commonly occurring primary as well as secondary headaches – migraine, tension headache, cluster headache syndrome, headaches related to head and/or neck injury, headaches related to cerebrovascular disease, headaches related to intracranial involvement of other than vascular aetiology, headaches related to the use or discontinuation of a pharmacologically active substance, and cervicogenic headaches. For each type of headache, the clinical presentation and therapy are described.

Keywords: headache, migraine, tension headaches, cluster headache, secondary headaches.