Neurológia pre prax 5/2010

Diagnostické a indikační chyby při léčbě epilepsie

MUDr. Miroslav Kalina

Text analyzuje chyby diagnostické a indikační. Zabývá se diferenciální diagnostikou epileptických záchvatů proti organickým neepileptickým záchvatům, kam řadíme synkopy, myoklonus, extrapyramidové poruchy, tranzitorní globální amnézii, metabolický a endokrinní rozvrat a některé parasomnie. Synkopy mají často krátkodobé motorické projevy – myoklonické záškuby, tonickou extenzi nebo flexi končetin, projevy orofaciální, otevřené oči. Kortikální provokovaný myoklonus je častý u encefalopatií. Z extrapyramidových poruch jsou problémem kinezigenní paroxyzmální dyskinézy. Obraz tranzitorní globální amnézie může být způsoben nekonvulzivním statem. Jsou probrány rozdíly mezi nočními frontálními záchvaty a parasomniemi. Hlavní indikační chyby jsou: pozdní referování nemocných do center, neprovedení komplexní reevaluace nemocného po 4–6 letech a pozdní indikace vagového stimulátoru.

Kľúčové slová: epilepsie, synkopa, myoklonus, paroxyzmální kinezigenní dyskinéza, tranzitorní globální amnézie, parasomnie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diagnostic and indication errors in epilepsy treatment

Diagnostic and indication errors are analysed. Differential diagnoses between epileptic and organic non-epileptic seizures comprise syncopes, myoclonus, extrapyramidal disorders, transient global amnesia, metabolic and endocrine breakdown, and parasomnias. Syncopes often present with motor symptoms – myoclonic jerks, tonic limb extension or flection, orofacial movements, and open eyes. Cortical provoked myoclonus is encountered in encephalopaties. Paroxysmal kinesigenic dyskinesias constitute a serious diagnostic problem. Symptoms of transient global amnesia may be caused by non-convulsive epileptic status. Differences between nocturnal frontal lobe seizures and parasomnias are thoroughly discussed. Main indication errors are: late referrals to epilepsy centers, not performing complex re-evaluation in resistant patients after 4–6 years, and belated vagus nerve stimulator indication.

Keywords: epilepsy, syncope, myoclonus, paroxysmal kinesigenic dyskinesia, transient global amnesia, parasomnia.