Neurológia pre prax 6/2007

DIAGNOSTICKÁ SILA KLINICKÝCH TESTOV A STATICKEJ POSTUROGRAFIE V PREDIKCII PÁDOV U U PACIENTOV S PARKINSONOVOU CHOROBOU

MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Pozadie problému: PI a rekurentné pády sú príčinou väčšiny vážných komplikácií v súvislosti s PCh. V klinickej praxi sa PI hodnotí najčastejšie pomocou retropulzného testu („Pull test“). Avšak jeho schopnosť predikovať pády, t. j. identifikovať pacientov v reálnom riziku pádov je otázna. Cieľ práce: Kvantifikácia viacerých klinických testov a statickej posturografie z hľadiska ich schopnosti identifikovať pacientov s PCh vo vzťahu k pádom. Metodika: Na štúdii participovalo 40 pacientov s PCh, ktorí boli na základe anamnézy pádov za posledných 6 mesiacov klasifikovaní na pacientov bez pádov (N = 20) a pacientov s pádmi (N = 20). Pacienti boli vyšetrení v klinicky definovaných fázach vo vzťahu k antiparkinsonskej medikácii „OFF“ a „ON“. V oboch fázach prebehlo škálovanie pomocou motorického skóre UPDRS. Taktiež boli vyšetrení pomocou „Push and Release“ (P&R) testu a absolvovali vyšetrenie statickou posturografiou v situáciách s očami otvorenými OTV a ZATV. Hodnotené boli nasledovné testy: 1) celkové motorické skóre UPDRS, 2) Pull test, 3) „PIGD“ sumárne subskóre UPDRS pre postoj a chôdzu (položky 27–30), 4) P&R test a 5) hodnoty celkovej strednej kvadratickej odchýlky statokineziogramu (RMS) v situáciách OTV a 6) ZATV. Štatistické spracovanie bolo realizované metódou binomiálnej logistickej regresie (BLR) a následne potvrdené pomocou analýzy „plochy pod krivkou“ (AUC-ROC). Výsledky: Jednotlivé testy boli schopné predikovať pacientov s pádmi a bez nich s celkovou presnosťou v OFF fáze – metódy BLR (AUCROC): UPDRS III = 67,5 % (0,80), Pull test = 87,5 % (0,86), PIGD = 80 % (0,84), P&R test = 87,5 % (0,90), RMS OTV = 70 % (0,77), RMS ZATV = 82,5 % (0,85). Celková diagnostická presnosť (accuracy) predikcie bola vo fáze ON nasledovná: UPDRS III = 75 % (0,84), Pull test = 77,5 % (0,81), PIGD = 75 % (0,82), P&R test = 92,5 % (0,94), RMS OTV = 70 % (0,65), RMS ZATV = 70 % (0,75). Záver: Z klinických testov má najlepšiu schopnosť predikovať pacientov vo vzťahu k pádom P&R test a preto je ho rozumné etablovať do praxe. Možno tiež skonštatovať, že klinické testy majú lepšiu prediktívnu silu ako vyšetrenie statickou posturografiou.

Kľúčové slová: Parkinsonova choroba, pády, posturálna instabilita, Push and Release test, Pull test, statická posturografia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť