Neurológia pre prax 4/2011

Dětská mozková obrna z pohledu oftalmologa

MUDr. Anna Zobanová

Děti s dětskou mozkovou obrnou (DMO) by měly být v České republice vyšetřovány dětskými oftalmology. Oční vyšetření dětí v preverbálním věku nebo u slovně nekomunikujích pacientů s vícečetným postižením musí vždy kromě popisu šilhání a nálezu na předním segmentu oka a očním pozadí obsahovat posouzení kvality zrakové ostrosti, velikosti refrakce, schopnosti akomodace, poruch zorného pole a kvality kontrastní citlivosti. Na základě těchto údajů je možné navrhnout léčebný a zrakově rehabilitační plán pro rozvoj zrakových funkcí, někdy dlouho před definitivním stanovením oční diagnózy. Kritické periody vývoje zraku nás nutí trvat na maximu ošetření vždy ve správném věku dítěte. Včasné odeslání dítěte k očnímu specialistovi je podmínkou pro úspěšnost možné léčby.

Kľúčové slová: dětská mozková obrna (DMO), šilhání, zraková ostrost, refrakce, akomodace, zorné pole, kontrastní citlivost.

stiahnuť celý článok v pdf

Cerebral palsy as seen by an ophthalmologist

In the Czech Republic, children with cerebral palsy (CP) should be evaluated by paediatric ophthalmologists. Ophthalmological examination in children of preverbal age or in verbally non-communicating patients with multiple disability must, in addition to describing squint and the findings at the anterior segment of the eye and eye fundus, invariably include an evaluation of the quality of visual acuity, size of refraction, ability of accommodation, visual field defects and the quality of contrast sensitivity. Based on these data, it is possible to propose a therapeutic and vision rehabilitation plan for developing visual function, sometimes long before the definitive ophthalmological diagnosis is established. The critical stages of vision development make us insist on providing maximum available treatment always at the right age of the child. Early referral of the child to an eye specialist is essential for the success of possible treatment.

Keywords: cerebral palsy (CP), squint, visual acuity, refraction, accommodation, visual field, contrast sensitivity.