Neurológia pre prax 4/2014

Cyklické vracanie v dospelosti

MUDr. Ivan Buran, CSc.

Uvádza sa kazuistika cyklického vracania v dospelosti, kedy je táto klinická jednotka zriedkavá a môže sa zameniť za ochorenie gastrointestinálneho traktu. Charakteristické sú intervaly výrazných, zneschopňujúcich ťažkostí s časovými úsekmi bez alebo iba s miernymi problémami, s vylúčením procesov gastrointestinálneho traktu a štrukturálnych procesov centrálneho nervového systému. Uvádzajú sa prejavy cyklického vracania u dospelého jedinca, ktorý bol 6 rokov vyšetrovaný pre GIT ťažkosti, s možnosťou psychogénných zmien. Antimigrenózna liečba bola čiastočne úspešná.

Kľúčové slová: ataky vracania, bezpríznakové epizódy, migréna, autonómne dysfunkcie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cyclic vomiting in adulthood

A case report is presented of cyclic vomiting in adulthood when this clinical entity is rare and can be mistaken for a disease of the gastrointestinal tract. It is characterized by intervals of profound, disabling difficulties followed by periods of time with no or only mild problems, with exclusion of processes of the gastrointestinal tract and structural processes of the central nervous system. Manifestations of cyclic vomiting are reported in an adult individual who had been followed for gastrointestinal complaints, with a possibility of psychogenic changes, for six years. Antimigraine treatment was partially successful.

Keywords: attacks of vomiting, asymptomatic episodes, migraine, autonomic dysfunctions.