Neurológia pre prax 3/2014

CSWS a SIADH asociované s ochoreniami CNS

MUDr. Ladislav Gurčík, PhD.

U neurologicky chorého pacienta sa občas možno stretnúť s poruchou bilancie vody a sodíka bez zjavného pridruženého ochorenia iných vnútorných orgánov. Pri neurologických chorobách dochádza k takýmto poruchám následkom centrálne podmienenej dysregulácie vylučovania vody a sodíka obličkami s rozvojom hypoosmolárnej hyponatrémie. Najčastejšími príčinami tejto poruchy býva syndróm cerebrálne podmienenej straty soli (CSWS) a syndróm neadekvátnej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH). Z prognostického hľadiska je veľmi dôležité tieto dve entity rozpoznať a správne liečiť. Pre prítomnosť CSWS svedčí negatívna bilancia solí, hypovolémia a dobrá terapeutická odpoveď na doplnenie chýbajúcich tekutín a solí, naproti tomu pacienti so SIADH sú hyper- alebo euvolemickí a v terapii je na prvom mieste reštrikcia príjmu tekutín.

Kľúčové slová: CSWS, SIADH, hypoosmolárna hypovolemická hyponatrémia, hypoosmolárna hypervolemická hyponatrémia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CSWS and SIADH associated with CNS disease

Disorder of water and sodium balance with no obvious associated disease of other internal organs can sometimes be encountered in a patient with a neurological disease. In neurological disease, such disorders result from centrally mediated dysregulation of water and sodium excretion by the kidneys with the development of hypoosmolar hyponatremia. Cerebral salt-wasting syndrome (CSWS) and the syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion (SIADH) are the most common causes of this disorder. In prognostic terms, it is very important to identify and appropriately treat these two entities. Negative salt balance, hypovolemia, and good therapeutic response to replacement of lost fluid and salt are indicative of the presence of CSWS; by contrast, patients with SIADH are hyper- or euvolemic and restricted fluid intake is the mainstay of therapy.

Keywords: CSWS, SIADH, hypoosmolar hypovolemic hyponatremia, hypoosmolar hypervolemic hyponatremia.