Neurológia pre prax 2/2023

COVID-19 u pacientov s roztrúsenou sklerózou liečených ofatumumabom

MUDr. Eva Recmanová

Keď sa v roku 2019 začala celosvetová pandémia COVID-19, vynorili sa obavy ohľadom priebehu ochorenia u osôb s roztrúsenou sklerózou (RS). Ukazuje sa, že táto infekcia prebieha podobne u pacientov s RS ako vo zvyšku populácie pri zohľadnení rovnakých rizikových faktorov. Do klinicky závažnejších foriem progredujú predovšetkým pacienti s komorbiditami, pacienti na terapii anti‑CD20 a po recentnom podaní kortikosteroidov. Ofatumumab je plne humánna monoklonálna protilátka anti‑CD20 schválená na liečbu dospelých pacientov s aktívnou relaps‑remitujúcou RS (RR RS). Najnovšie publikované výsledky z otvorenej štúdie ALITHIOS nenaznačujú, že by sa pacienti liečení ofatumumabom nachádzali vo zvýšenom riziku ťažkého priebehu COVID-19. Dlhodobo sa diskutuje otázka vakcinácie proti infekcii SARS‑CoV- 2 v kontexte potenciálnych rizík a na strane druhej vytvorenia imunitnej odpovede na vakcínu proti COVID-19 u pacientov liečených anti‑CD20 terapiou.

Kľúčové slová: roztrúsená skleróza, ofatumumab, COVID-19, očkovanie

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

COVID-19 in patients with multiple sclerosis treated with ofatumumab

When the global COVID-19 pandemic began in 2019, there were concerns about the course among patients with multiple sclerosis (MS). It seems that the course of this infection in MS patients is similar to the general population, given the same risk factors. Patients with comorbidities, patients on anti-CD20 therapy and after recent administration of corticosteroids progress to more clinically severe forms. Ofatumumab is a fully human anti-CD20 monoclonal antibody approved for treatment of adult patient with active relapsing-remitting MS (RR MS). The most recently published results from the open-label ALITHIOS study do not indicate that patient treated with ofatumumab are at increased risk of severe COVID-19. The issue of vaccination has been discussed for a long time in the context of potential risk and, on the other hand, because of the sufficient effectiveness of vaccination against SaRS-CoV-2 infection in patients treated with anti-CD20 therapy.

Keywords: multiple sclerosis, ofatumumab, COVID-19, vaccination