Neurológia pre prax 2/2016

Chronický subdurální hematom při pokročilém nádorovém onemocnění

prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D., MUDr. Dušan Hrabovský, doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MUDr. Petr Burkoň, Ph.D., doc. MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.

Prezentujeme kazuistiku nemocného s karcinomem prostaty s generalizovaným metastatickým postižením skeletu, u kterého došlo bez známé úrazové příčiny k náhlému zhoršení stavu do komatu s postupným rozvojem bilaterální mydriázy v důsledku oboustranného nehomogenního chronického subdurálního hematomu. Po akutních frontálních trepanacích byla po stabilizaci nemocného provedena další operace s cílem evakuace reziduálních subdurálních hematomů v parietální oblasti. Histologické vyšetření resekovaného zevního listu pouzdra chronického subdurálního hematomu prokázalo jeho nádorovou infiltraci prostatickým karcinomem. Metastatické postižení zevního listu pouzdra chronického subdurálního hematomu je extrémně vzácný nález, literárně popsaný doposud u dvou nemocných. Spolu s literárními daty o výskytu chronických subdurálních hematomů neúrazového původu u nemocných s nádorovým postižením tvrdé pleny i tento výjimečný nález poukazuje na přínos histologického vyšetření resekovaného pouzdra subdurálního hematomu u nemocných s chybějící úrazovou anamnézou a jeho nutnost u nemocných se známým nádorovým postižením pro možnost nádorové etiologie chronického subdurálního hematomu.

Kľúčové slová: chronický subdurální hematom, karcinom prostaty, metastáza v zevním listu pouzdra chronického subdurálního hematomu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Chronic subdural haematoma associated with advanced malignant tumor

The study aims to present the case of prostate cancer patient with generalised metastatic skeletal involvement with sudden deterioration into comatose status and gradual development of bilateral mydriasis caused by bilateral non homogenous chronic subdural haematoma. After emergency bilateral frontal trephinations another surgery for residual subdural haematoma in parietal region was performed. Histological study of the resected outer membrane of the chronic subdural haematoma showed prostate cancer infiltration. Metastatic disease affecting the outer membrane of the chronic subdural haematoma is an exceptional finding described in only two literature reports so far. This exceptional finding together with literature data about non traumatic chronic subdural haematomas in patients with tumorous involvement of dura mater support the benefit of histological evaluation of the resected membranes of the chronic subdural haematoma in patients without the history of trauma and the necessity of such investigation in patients with cancer history because of tumorous etiology of chronic subdural haematoma.

Keywords: chronic subdural haematoma, prostate cancer, metastasis to chronic subdural hematoma membranes.