Neurológia pre prax 4/2010

Chronická toxická encefalopatie způsobená organickými rozpouštědly

prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.

Riziko poškození centrálního nervového systému v důsledku dlouhodobé expozice nízkým koncentracím organických rozpouštědel formou chronické toxické encefalopatie je trvale předmětem zájmu průmyslové neurologie. Klinický obraz zahrnuje nespecifické subjektivní potíže a jemné nelokalizované odchylky v objektivním neurologickém nálezu. Pro hodnocení stupně závažnosti postižení existují dva mezinárodní klasifikační systémy. Zájem o tuto problematiku vrcholil v 70. letech minulého století zejména ve skandinávských zemích. K dalšímu k oživení zájmu došlo v posledních letech v souvislosti se zprávami o nálezech na zobrazovacích metodách, které dokumentují strukturální změny mozku u těchto pacientů – zejména tzv. multifokální toxická leukoencefalopatie na MRI. V současné době probíhají pokusy o mezinárodní standardizaci diagnostiky tohoto onemocnění, založené především na výsledcích neuropsychologického vyšetření, což je důležité pro proces posouzení profesionality onemocnění. Počty těchto případů hlášených jako nemoc z povolání jsou však v České republice relativně malé.

Kľúčové slová: organická rozpouštědla, toxická encefalopatie, solvent syndrom, nemoci z povolání.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Chronic toxic encephalopathy caused by organic solvents

The risk of the central nervous system damage in terms of a chronic toxic encephalopathy caused by long-term low-level exposure to organic solvents is constantly in the focus of interest of the occupational neurology. Clinical manifestation of such a disease involves subjective neurasthenic complaints and subtle non-focal signs in the physical neurological examination. To assess the severity of impairment, two international classification systems are available. The boom of interest in the issue culminated in the 1970s, especially in the Scandinavian countries. Currently, it experiences a revival in connection with reports on findings in the neuroimaging methods, documenting some structural brain changes in the patients, such as the multifocal toxic leukoencephalopathy on MRI. Attempts at the international standardization of diagnosis based mainly on the results of a neuropsychological examination are in progress, to be used especially in the framework of recognition as an occupational disease. However, the number of such cases reported in the Czech Republic is quite low.

Keywords: organic solvents, toxic encephalopathy, solvent syndrome, occupational diseases.