Neurológia pre prax 2/2019

Chronická migréna

MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Chronická migréna je velmi častým neurologickým onemocněním, již prevalence v populaci a zdravotní omezení řadí na třetí místo za cerebrovaskulární příhody a těsně za demence. Podle nejnovější Mezinárodní klasifikace bolestí hlavy (ICHD-3) je zařazena jako samostatný podtyp migrény a je definována nejméně 15 dny s bolestí hlavy v měsíci, z nichž v 8 a více má charakter migrény. Onemocnění je často farmakorezistentní a provázené terapeutickým nihilizmem. V současné době však může správná diagnostika vést k novým možnostem terapie, jako jsou CGRP protilátky nebo neurostimulační metody.

Kľúčové slová: chronická migréna, profylaktická léčba, CGRP monoklonální protilátky, neurostimulace

Chronic migraine

Chronic migraine is a very frequent neurological disease, which prevalence in the population and health restrictions rank third after cerebrovascular events and just below dementia. According to the latest International Classification of Headaches (ICHD-3) is classified as a separate migraine subtype and is defined as at least 15 days with a headache in the month, of which 8 or more are migraine-like. The disease is often drug-resistant and accompanied by therapeutic nihilism. Currently, however, proper diagnosis can lead to new treatment options such as CGRP antibodies or neurostimulation methods.

Keywords: chronic migraine, preventive treatment, CGRP monoclonal antibodies, neurostimulation