Neurológia pre prax 4/2010

Chronická intoxikace technickým benzinem profesionálního původu

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. , MUDr. Jan Latta, MUDr. Alexandra Eichlerová, MUDr. Jana Šalandová

Technický benzin je směsí alifatických, cyklických a v malém procentu též aromatických uhlovodíků, používá se kromě jiného k odmašťování součástek, do organizmu vstupuje inhalací a méně již gastrointestinální či transdermální cestou. U 55letého muže se vyvinula chronická intoxikace parami technického benzinu v průběhu 10měsíční expozice. Nejprve se objevily necharakteristické příznaky (bolesti hlavy, poruchy koncentrace), pak dušnost s bolestí v epigastriu (hospitalizován na interním oddělení) a nakonec jako akutní psychotický stav (na psychiatrickém oddělení). Od té doby přetrvávají psychiatrické příznaky (anxieta, poruchy myšlení, kognitivní deficit), neurologické projevy (extrapyramidový syndrom, tremor) i patologické nálezy pomocných vyšetření (EEG, VEP, EMG, MRI). Byla přiznána nemoc z povolání.

Kľúčové slová: technický benzin, inhalace par benzinu, dušnost, akutní psychóza, extrapyramidový syndrom.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Occupapion-related chronic intoxication with technical petrol

Technical gasoline is a mixture of aliphatic and aromatic carbohydrates that is used for cleaning the metal products and components. It enters the human body by inhalation, less often through gastrointestinal and transdermal way. In 55-year old man a chronic intoxication of technical gasoline vapors developed during 10-month exposure. At first some unspecified symptoms occured (headaches, disturbances of concentration), then dyspnea with epigastric pain (he was shortly admitted to department of internal medicine), and lastly as an acute psychotic state (hospitalization in psychiatry). Since then there are outlasting psychiatric symptoms (anxiety, disturbances of thinking, cognitive deficit), neurological signs (extrapyramidal syndrome, tremor), and pathological findings of auxiliary investigations (EEG, VEP, EMG, MRI). An occupational disease was acknowledged.

Keywords: technical gasoline, inhalation of gasoline vapors, dyspnea, acute psychosis, extrapyramidal syndrome.