Neurológia pre prax 5/2017

Charakteristika porúch príjmu potravy pri progresívnej supranukleárnej paralýze

MUDr. Ján Necpál

Progresívna supranukleárna paralýza (PSP) je atypický parkinsonský syndróm, prejavujúci sa symetrickým parkinsonizmom, včasnou a progredujúcou posturálnou instabilitou s častými pádmi, supranukleárnou pohľadovou parézou, frontálnou kognitívnou poruchou a niektorými ďalšími príznakmi. Ochorenie je typické nedostatočnou odpovedavosťou na levodopu. V skorom priebehu sa vyvíja porucha príjmu potravy, najmä progredujúca dysfágia, ktorá vedie často ku komplikáciám ako je aspiračná pneumónia, častá príčina smrti. Pre ochorenie sú okrem toho tiež typické poruchy správania pri jedení, ako je problém s odhadnutím množstva jedla, prejedanie sa alebo nedávno popísaná nenásytnosť pri jedení. Tento krátky prehľadový článok zahŕňa fakty o patogenéze, dôležitých faktoroch, klinickom obraze, ako aj manažmente porúch príjmu potravy pri PSP.

Kľúčové slová: poruchy príjmu potravy, progresívna supranukleárna paralýza, dysfágia, poruchy správania pri jedení

stiahnuť celý článok v pdf

Characterization of eating disorder in progressive supranuclear palsy

Progressive supranuclear palsy (PSP) represents an atypical parkinsonian syndrome, presenting with symmetrical parkinsonism, early and progressive postural instability with frequent falls, supranuclear gaze palsy, frontal cognitive disorder and some other symptoms. A poorly levodopa responsivity is typical. In the early course of disease develops an eating disorder, particularly progressive dysphagia, often leading to complications such as aspiration pneumonia, a frequent cause of death. In addition to that, a distinct eating behavior is typical for the disorder, for example difficulty with judging the amount of food, binge eating or recently described greed for food. This short review summarizes the facts about pathogenesis, contributing factors, clinical picture and finally management of eating disorder in PSP.

Keywords: eating disorder, progressive supranuclear palsy, dysphagia, eating behavior