Neurológia pre prax 4/2010

Cervikogénna bolesť hlavy

MUDr. Miloslav Dvorák, PhD., MUDr. Martin Šimo

S problematikou bolesti hlavy sa neurológ vo svojej klinickej praxi stretáva veľmi často. V rámci diferenciálno-diagnostických úvah si často kladie otázku, či bolesti hlavy nie sú podmienené cervikogénne. Odpoveď na túto otázku je veľmi zložitá, nakoľko patofyziológia a diagnostické kritériá sú nejasné a častá je pozitivita neurozobrazovacích vyšetrení s pozitívnym klinickým nálezom v cervikálnej oblasti ako aj možná spoluúčasť tenznej a migrenóznej bolesti, to všetko môže byť príčinou nadhodnotenia a stanovenia diagnózy cervikogénnej bolesti hlavy. Článok sa zaoberá cervikogénnou bolesťou hlavy a klinicky kontroverznou klinickou entitou, „cervikálnou migrénou“. Migréna patrí medzi primárne bolesti hlavy a cervikogénna bolesť hlavy je podľa Medzinárodnej klasifikácie bolesti hlavy IHS 2004 zaradená do sekundárnych bolestí hlavy pod položkou 11. 2. 1 ako cervikogénna/vertebrogénna bolesť hlavy. Primárne bolesti hlavy nemajú žiadny známy organický podklad, samotným problémom je bolesť hlavy, mechanizmy ich vzniku sú iba parciálne známe. Klasifikačný systém je popisný, deskriptívny, kde jednotlivé typy bolesti hlavy sú zoradené na základe ich prejavov. Tieto bolesti majú recidivujúci charakter, opakujú sa v rôznych intervaloch, ataky bolesti majú rozdielnu dobu trvania a rôzny charakter. Pri sekundárnych bolestiach hlavy, kde je zaradená aj cervikogénna bolesť hlavy, je bolesť prejavom organického ochorenia centrálneho, ale i periférneho nervového systému, či iných orgánov alebo systémov. Preto ju IHS môže zaradiť podľa etiológie, kde je klasifikácia založená na príčine vzniku ťažkostí.

Kľúčové slová: cervikogénna bolesť hlavy, liečba, klasifikácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cervicogenic headache

Headache is a very common problem neurologists encounter in their clinical practices. Differential diagnostic considerations commonly include the question whether or not the headache has a cervicogenic basis. The answer to this question is very complex since the pathophysio logy and diagnostic criteria are unclear, positive neuroimaging findings in the cervical area are common and tension and migraine headache may be involved; all these may contribute to overdiagnosing cervicogenic headache. The paper deals with cervicogenic headache and "cervical migraine", a clinically controversial clinical entity. Migraine is a primary headache disorder and cervicogenic headache is a secondary headache disorder according to the 2004 International Classification of Headache Disorders coded as 11. 2. 1 cervicogenic/vertebrogenic headache. Primary headache disorders have no known organic basis; the very problem is the headache itself and the mechanisms of their origin are only partially known. The classification system is descriptive in which the individual types of headache disorders are classified based on their manifestations. These headache disorders have a recurrent nature, recurring in various intervals, and the headache attacks vary in their duration and character. In secondary headache disorders, including cervicogenic headache, the pain is a manifestation of an organic disease of the central but also peripheral nervous system, or other organs or systems. Therefore, cervicogenic headache can be classified according to the aetiology with the classification based on the cause of the complaint.

Keywords: cervicogenic headache, treatment, classification.