Neurológia pre prax 5/2009

Cervikálne vertigo

MUDr. Miloslav Dvorák, PhD., MUDr. Andrea Hlubeková, MUDr. Katarína Carter, MUDr. Martin Šimo

Článok sa zaoberá cervikálnym vertigom, kontroverznou klinickou entitou, charakterizovanou vznikom závratu alebo nestability v súvislosti s pohybom hlavy a krku na podklade poruchy viacerých systémov. Hoci patofyziológia cervikálneho vertiga nie je explicitne definovaná, autori rozoberajú viaceré uvádzané hypotézy. Ako príčiny vzniku cervikálneho vertiga sa v literatúre uvádzajú: funkčná blokáda cerviko-kraniálnych kĺbov s poruchou cervikálneho proprioceptívneho systému, kompresia vertebrálnej artérie, kompresia cervikálnej miechy, úrazy krčnej chrbtice, syndróm Barré-Lieou a zriedkavo aj abnormality cerviko-kraniálneho prechodu. Z hľadiska diagnostiky cervikálneho vertiga nebol doteraz vytvorený jednoznačný konsenzus. Autori uvádzajú diagnostické kritériá podľa Haina, prehľad rutinných aj zriedkavejších vyšetrení, ktoré môžu prispieť k diagnostike a popisujú niektoré diagnostické testy. Diferenciálna diagnostika sa zaoberá odlíšením cervikálneho vertiga od najčastejších príčin – benígneho paroxyzmálneho polohového vertiga a vertebro- bazilárnej insuficiencie. V rámci liečby autori uvádzajú najčastejšie i zriedkavejšie terapeutické prístupy.

Kľúčové slová: cervikálne vertigo, Bow Hunterov syndróm, syndróm Barré-Lieou, syndróm zadného krčného sympatika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cervical vertigo

The paper deals with cervical vertigo, a controversial clinical entity, characterized by the development of dizziness or instability in association with head or neck movement with an underlying disorder of multiple systems. Although the pathophysiology of cervical vertigo is not explicitly defined, the authors discuss several hypotheses suggested. The causes of cervical vertigo reported in the literature include: functional blockade of the cervical-cranial junction with impaired cervical proprioceptive system, vertebral artery compression, cervical cord compression, cervical spine injury, Barré-Lieou syndrome, and, rarely, cervical-cranial junction abnormalities. There is no clear consensus on how to diagnose cervical vertigo. The authors present the diagnostic criteria according to Hain, list the routine as well as uncommon examinations that may contribute to diagnosing, and describe some diagnostic tests. Differential diagnosis involves the distinction of cervical vertigo from the most frequent causes – benign paroxysmal positional vertigo and vertebro-basilar insufficiency. Concerning treatment, the authors mention the most as well as less common therapeutic approaches.

Keywords: cervical vertigo, Bow Hunter syndrome, Barré-Lieou syndrome, posterior cervical sympathetic syndrome.