Neurológia pre prax 1/2003

CEREBROVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ VE STÁŘÍ

MUDr. Michal Dufek

Cévní mozkové příhody jsou velkým medicínským, ale nejenom medicínským, problémem současnosti. Ve vyspělých zemích představují třetí nejčastější příčinu úmrtí a nejčastější příčinu invalidity v dospělé populaci. Starší lidé jsou postiženi častěji, neboť incidence roste s věkem a věk je tak důležitý rizikový faktor. Roční incidence je u osob mezi 65–75 lety věku 600–800 případů na 100000 obyvatel. Mortalita je silně závislá na věku a etiologii. U lakunárních infarktů je mnohem menší než u teritoriálních a u starých osob mnohem vyšší než než u mladších jedinců. Mimo akutních cévních mozkových příhod – ischemických a hemoragických – se ve stáří setkáváme i s jinými diagnostickými jednotkami, které jsou způsobeny vaskulárními mechanizmy jako například vaskulární demence, vaskulární parkinsonizmus, pseudobulbární syndrom, vertebrobazilární insuficience, z nichž mnohé nejsou přesně ohraničené a vzájemně se mohou překrývat. Cévní příhody u starších lidí vedou většinou k nutnosti následné institucionální často doživotní péče v zařízeních typu léčeben dlouhodobě nemocných nebo domovů důchodců. Jiná specifika cévních příhod ve stáří nejsou, a to včetně terapeutických, možností ať už vlastní léčby nebo následné sekundární prevence. Rovněž u trombolytické terapie by neměl být věk důvodem jejího nepodání.

Kľúčové slová: cévní mozková příhoda, iktus, ischemie, hemoragie, demence, parkinsonizmus.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť