Neurológia pre prax 5/2020

Centrální poiktová bolest

prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., MHA, FEAN

U nemocných po cévní mozkové příhodě může vzniknout bolestivý syndrom, tzv. post-stroke pain. U značného procenta osob se časně po iktu objeví bolest hlavy, většinou tenzního typu s přechodem do chronicity. Centrální poiktová bolest (Central Post-Stroke Pain, CPSP) se vyskytuje u 7–10 % nemocných po CMP. Objevuje se za 1–3 měsíce po prodělaném iktu, u většiny osob se objeví po 6 měsících. V patofyziologii CPSP hraje roli nadměrná aktivita sympatického nervového systému, senzitizace dráhy bolesti, zvýšená zánětlivá odpověď a lokální hypoxie nervové tkáně. Léze se týká dráhy bolesti zejména v talamu, kdy malý podnět na periferních receptorech bolesti vyvolá výrazný bolestivý vjem. Zodpovědné jsou i další struktury centrálního nervového systému (postižení spinotalamické dráhy v jejím centrálním průběhu, trigeminotalamické dráhy nebo lemniscus medialis). Účinným lékem na centrální poiktovou bolest je amitriptylin, karbamazepin, gabapentin, pregabalin, lamotrigin, levetiracetam nebo duloxetin. V akutní fázi po CMP je důležité zahájit rehabilitaci s časnou mobilizací a aerobním cvičením, což vede k významnému snížení bolesti.

Kľúčové slová: bolest, cévní mozková příhoda, centrální poiktová bolest, léčba bolesti

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Central post-stroke pain

Post-stroke pain may occur in post-stroke patients. A significant percentage of people develop headaches early after stroke, mostly of the tension type with tendency to chronicity. Central post-stroke pain (CPSP) occurs in 7-10% of patients after stroke. CPSP usually appears in 1-3 months after stroke; in most people 6 months later. The most important role in pathophysiology of CPSP play overactivity of the sympathetic nervous system, sensitization of the pain pathway, increased inflammatory response and local nerve tissue hypoxia, respectively. The lesion relates to the pain pathway, particularly in the thalamus, where a slight stimulus of the peripheral pain receptors produces a pronounced painful sensation. Other structures of the central nervous system (involvement of the spinothalamic pathway in its central part, trigeminothalamic pathway or lemniscus medialis) are also responsible for CSPS. Amitriptyline (75 mg daily), carbamazepine (800 mg daily), gabapentin, pregabalin, lamotrigine, levetiracetam or duloxetine are effective oral pharmacotherapy for CSPS. In the acute phase after stroke, it is important to start rehabilitation with early mobilization and aerobic exercise, leading to a significant reduction in pain. The most frequent interventions are: epidural administradion of steroids, intradiscal intervention, radiofrequency procedures.

Keywords: pain, post-stroke pain, central poststoke pain, CSPS, treatment