Neurológia pre prax 5/2015

Bolest smíšené etiologie u polymorbidního pacienta

doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.

Polymorbidní pacient s bolestí představuje pro lékaře složitý problém. Má obvykle více onemocnění, která jsou provázena různými druhy bolestí a je léčen preparáty, které mají rozdílné farmakologické vlastnosti a nežádoucí účinky (Slíva, 2011). V těchto případech je velmi důležité podrobné vyšetření etiologie bolesti a racionální nasazení analgetické léčby (Ambler, 2012). V naší kazuistice uvádíme příklad polymorbidní pacientky středního věku, která trpí závažnými onemocněními, prodělala radikální operační výkony na pohybovém aparátu a dlouhodobě má chronickou medikamentózní terapii, včetně kortikoterapie. Je léčena několika analgetiky, přesto její mnohočetné bolesti nejsou dostatečně pokryty. Bolest je smíšené etiologie, nociceptivní složka dominuje, je však kombinovaná s neuropatickou komponentou bolesti. Na našem oddělení byla upravena farmakoterapie s důrazem na ovlivnění neuropatické složky bolesti. Při kontrolním vyšetření došlo ke snížení bolestí, redukci nežádoucích projevů medikace a zlepšení kvality života pacientky.

Kľúčové slová: polymorbidní pacient, neuropatická bolest, nociceptivní bolest, analgetika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pain of mixed etiology in patient with polymorbidity

Polymorbid patient with pain is a difficult problem for physicians. It is usually more of the diseases that are accompanied by various types of pain, and is treated with medicaments which have different pharmacologic properties and adverse effects (Slíva, 2011). In these cases it is very important detailed examination of pain etiology and rational use of analgesic treatment (Ambler, 2012). In our case report, we present example of polymorbid middle-aged patient who suffers from serious illnesses, underwents radical surgery on the musculoskeletal system and has a long-term chronic medication therapy, including corticosteroids. Patient is treated with several analgesics, despite its multiple pain are not sufficiently covered. Etiology of pain is mixed. Nociceptive component dominates, but is combined with a neuropathic component. In our department was adjusted pharmacotherapy emphasizing the influence component of neuropathic pain. At the control examination, we noticed reduce pain, lower incidence of adverse events of drugs and signs of improvement in quality of life.

Keywords: polymorbid patient, neuropathic pain, nociceptive pain, analgesics.