Neurológia pre prax 6/2022

Biologika cílící na molekulu CD20 B lymfocytů v léčbě nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

V imunopatogenezi roztroušené sklerózy (RS) se v poškozujícím zánětu, zprostředkovaném abnormálně polarizovanými subsety Th1 a Th2 T lymfocytů, významně uplatňují i B lymfocyty. B lymfocyty jsou schopny prostřednictvím specifických receptorů rozpoznávat (auto)antigeny. K jejich aktivaci a klonální expanzi významně přispívají rovněž receptory PRR, identifikující vzory vnitřního poškození DAMP (Damage Associated Molecular Pattern) a(nebo) vzory mikrobiální invaze PAMP (Pathogen Associated Molecular Pattern). V CNS nemocných s RS byly prokázány organizované lymfatické struktury tvořené především B lymfocyty v různém stupni diferenciace a aktivace. V poškozujícím zánětu u nemocných s RS jsou B lymfocyty účinnými buňkami, které předkládají antigeny T lymfocytům a přispívají k jejich abnormální funkční polarizaci. Jsou rovněž zdrojem spektra prozánětlivých cytokinů. Podstatný podíl B lymfocytů v patofyziologii RS je doložen experimenty na zvířecích modelech. Zásadním důkazem je však klinicky prokázaná vysoká účinnost biologik, které cílí na molekulu CD20 B lymfocytů, v léčbě nemocných s RS. Pro léčbu nemocných s RS jsou schválena biologika ocrelizumab a ofatumumab.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, poškozující zánět, B lymfocyty, biologika antiCD20

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Biologics targeting CD20 molecule on B cells in the therapy of multiple sclerosis patients

B cells are substantially contributing into the adverse inflammatory reaction mediated by abnormally polarized Th1 and Th2 subsets of T cells in the immunopathogenesis of multiple sclerosis (MS). B cells are able to recognize (auto)antigens via specific receptors. Activation and clonal expansion of B cells is in addition supported by PRR receptors identifying damage associated molecular patterns (DAMP) and(or) patterns of microbial invasion (PAMP). Ectopic highly organized lymphatic tissue are found in CNS of MS patients. B cells are potent antigen presenting cells stimulating specific T cells thus contributing to their clonal expansion and abnormal functional polarisation. B cells are also producing the whole spectrum of cytokines. The substantial role of B cells in the immunopathogenesis of multiple sclerosis is evidenced using animal models. However, the ultimate evidence addressing the participation of B cells in the immunopathogenesis of MS is given by very positive response induced in MS patients who are treated with biologics targeting CD20 molecule on B cells. Currently, ocrelizumab and ofatumumab are monoclonal antibodies approved for treatment of MS patients.

Keywords: multiple sclerosis, adverse inflammation, B cells, biologics antiCD20