Neurológia pre prax 3/2016

Besnota a lymfocytová choriomeningitída: klinická manifestácia, profylaxia a liečba

RNDr. Ingeborg Režuchová, PhD., Mgr. Lucia Turianová, RNDr. Katarína Lopušná, PhD., doc. RNDr. Peter Kabát, CSc.

Nervová sústava je najkomplikovanejšou sústavou nášho organizmu a každé jej poškodenie zanecháva celoživotné následky. Rovnako ako je v neustálom vývoji veda a výskum, vyvíjajú sa aj vírusy. Ich vlastnosti a mechanizmy sa menia a prispôsobujú prostrediu, v ktorom sa nachádzajú. Z toho dôvodu je nevyhnutné študovať molekulárne vlastnosti vírusov, spôsoby, akými sa vyhýbajú imunitnej odpovedi a možnosti terapie a profylaxie. Cieľom nášho článku je podať komplexný prehľad o dvoch neuropatogénnych vírusoch rozšírených takmer po celom svete, víruse besnoty a víruse lymfocytovej choriomeningitídy a ich patogenéze, liečbe a profylaxii.

Kľúčové slová: CNS, encefalitída, vírus besnoty, rabies, vírus lymfocytovej choriomeningitídy, antivírusová terapia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Rabies and lymphocytic choriomeningitis: clinical manifestation, prophylaxis and therapy

The nervous system is the most complicated system of our body and any damage leads to lifelong consequences. As well as the tireless development of science and research, evolve viruses too. Their properties and mechanisms of change adapt to the environment, in which they are located. Therefore, it is necessary to study the molecular properties of the viruses, the way they avoid the immune response, and the therapy and prophylaxis. The aim of this work is to give a comprehensive picture of two neuropathogenic viruses extended almost all over the world, rabies virus and lymphocytic choriomeningitis virus, including their pathogenesis, treatment and prophylaxis

Keywords: CNS, encephalitis, rabies virus, lymphocytic choriomeningitis virus, antiviral therapy