Neurológia pre prax 4/2020

Atypický Charles Bonnetov syndróm a psychóza pri Parkinsonovej chorobe: dvaja hráči u jednej pacientky

MUDr. Ján Necpál, MUDr. Miroslav Borsek, MUDr. Marcel Árvai, MUDr. Suren Karapetian

Psychóza pri Parkinsonovej chorobe sa manifestuje najčastejšie zrakovými halucináciami a bludmi u pacientov s Parkinsonovou chorobou. Výskyt iných typov halucinácií je omnoho nižší a môže poukazovať na inú diagnózu. Zriedkavo sa u pacientov môžu vyskytnúť bimodálne halucinácie. V našej kazuistike prezentujeme prípad pacientky s Parkinsonovou chorobou, u ktorej sa popri zrakových halucináciách vyskytovali súčasne aj sluchové halucinácie, ktorých príčinou je vzácny atypický Charles Bonnetov syndróm vznikajúci pri dlhodobej a závažnej poruche sluchu.

Kľúčové slová: psychóza pri Parkinsonovej chorobe, atypický Charles Bonnetov syndróm, halucinácie, kazuistika

Atypical Charles Bonnet syndrome and psychosis in Parkinson´s disease: two players in one patient

Psychosis in Parkinson´s disease manifests most often with visual hallucinations and delusions in people with Parkinson´s disease. Prevalence of other forms of hallucinations is much lower and may suggest an alternative diagnosis. Rarely bimodal hallucinations can occur. We report a case of a patient with Parkinson´s disease with visual hallucinations along with coexisting auditory hallucinations which are caused by rare atypical Charles Bonnet syndrome arising from longstanding and profound deafness.

Keywords: psychosis in Parkinson´s disease, atypical Charles Bonnet syndrome, hallucinations, case report