Neurológia pre prax 4/2004

Asociace behaviorálních poruch autistického spektra a řečových poruch s epilepsií a epileptiformními EEG abnormalitami

MUDr. Hana Ošlejšková

Asociace řečových, kognitivních a behaviorálních dysfunkcí s epilepsií a epileptiformní aktivitou v EEG i bez klinických záchvatů je běžnou praxí dětských neurologů. Kognitivně behaviorálních dysfunkcí je celá škála, ale nejčastěji se v tomto kontextu hovoří o poruchách autistického spektra, autistickém regresu, dětské dezintegrativní poruše, vývojové dysfázii, Landau Kleffnerově syndromu a elektrickém epileptickém statu v průběhu pomalého spánku. Kauzální vztah mezi epileptiformními či epileptickými výboji v EEG a výše jmenovanými poruchami nebyl dosud zcela jednoznačně prokázán. Mohou to být jen epifenomény společné mozkové poruchy, ale alespoň v některých případech zvláště získaných kognitivně behaviorálních deficitů se kauzalita nabízí a je řadou autorů uznávána. Tato podskupina klinických poruch je nazývána epileptiformními chorobami s kognitivně behaviorálními dysfunkcemi. Zdá se, že tyto klinické jednotky se mohou i navzájem prolínat a mohly by být součástí jednoho kontinua s obdobnou patogenezí a různou fenotypickou expresí dle stupně a topiky zasažení vyvíjejícího se mozku epileptickým procesem.

Kľúčové slová: autistické spektrum, dětská dezintegrativní porucha, vývojová dysfázie, Landau Kleffnerův syndrom, elektrický epileptický status v průběhu pomalého spánku.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť