Neurológia pre prax 2/2010

Antonův-Babinskiho syndrom

doc. MUDr. Jan Roth, CSc., Mgr. Ondřej Bezdíček, MUDr. Michal Miler, MUDr. Petr Dušek, MUDr. Marie Kofránková, prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

Prezentujeme zde vzácný případ pacientky, u které došlo v odstupu několika let ke dvěma hemoragickým cévním mozkovým příhodám v povodí a. cerebri posterior. Dominantně byly poškozeny oba okcipitální laloky. Vzhledem k rozsahu lézí však došlo i k poškození struktur přilehlých temporálních a parietálních laloků, vše s levostrannou prevalencí. Klinicky se tento stav projevil Antonovým-Babinskiho syndromem (korová slepota, anozognozie, konfuze, konfabulace). Dále jsme u nemocné pozorovali kognitivní deficit a Gerstmannův syndrom (akalkulie, agrafie, porucha pravo-levé orientace, porucha poznávání prstů). K hemoragiím došlo velmi suspektně na terénu amyloidové angiopatie, žádná cévní anomálie nebyla odhalena.

Kľúčové slová: hemoragická CMP, Antonův-Babinskiho syndrom, anozognozie korové slepoty, Gerstmannův syndrom, kognitivní deficit.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Anton-Babinski syndrome

We are presenting a rare case-report of a patient with two succesive hemorrhagic strokes in the area of both posterior cerebral arteries. She has suffered bilateral lesions of occipital lobes. However, due to the size of the lesions, the neighbouring structures of temporal and parietal lobes have been affected too, more severly on the left side. Clinically we found Anton-Babinski syndrome (cortical blindness, anosognozia, state of confusion, confabulations). We also could notice a cognitive impairment of the patient and Gerstmann syndrome (acalculia, agraphia, right-left disorientation, finger agnosia). We consider the cause of hemorrhagic strokes an amyloid angiopathy, as no other vessel pathology has been revealed.

Keywords: hemorrhagic stroke, Anton-Babinski syndrom, cortical blindness, anosognosia, Gerstmann syndrome, cognitive impairment.