Neurológia pre prax 4/2015

Alemtuzumab v léčbě roztroušené sklerózy

MUDr. Eva Meluzínová

Alemtuzumab (Lemtrada®) je humanizovaná monoklonální protilátka určená k léčbě vysoce aktivní relabující-remitující roztroušené sklerózy (RR-RS), která vazbou na povrchový znak CD52 cirkulujících B a T lymfocytů způsobí jejich cytolýzu. Nově vzniklé repopulace lymfocytů následně vedou k vyvážení imunitního systému. V klinických studiích s aktivním komparátorem (IFN-beta-1a – Rebif 44) byla prokázána vyšší účinnost alemtuzumabu při hodnocení ročního výskytu relapsů, postupující invalidity, počtu nových nebo zvětšujících se lézí na magnetické rezonanci (MR) a narůstající mozkové atrofie. Údaje z prodloužených klinických studií potvrzují jeho dlouhodobý účinek. Výhodou alemtuzumabu je také způsob podávání – 5 infuzí během 5 dnů na začátku léčby, další 3 infuze za rok s předpokladem účinnosti tohoto léčebného schématu po následujících 5 let.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, alemtuzumab, monoklonální protilátka, účinnost, bezpečnostní profil.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Alemtuzumab in multiple sclerosis treatment

Alemtuzumab (Lemtrada®) is a humanized monoclonal antibody indicated for the treatment of highly active relapsing-remitting multiple sclerosis (RRMS).Alemtuzumab causes cytolysis of circulating B and T lymphocytes by binding to their surface marker, CD52. The newly achieved repopulation of lymphocytes subsequently leads to a rebalancing of the immune system. In clinical trials with active comparator (IFN-beta-1a -Rebif 44) demonstrated alemtuzumab superior efficacy when evaluating the annualized relapse rate, progression of disability, the number of new or enlarging lesions on magnetic resonance imaging (MRI) and increasing brain atrophy. Data from clinical trial extensions confirm the long-term effect of alemtuzumab. Its advantage is the low frequency of administration - 5 infusions over 5 days at the start of treatment, and additional 3 infusions per year with the expected efficacy of the treatment scheme for the next 5 years.

Keywords: multiple sclerosis, alemtuzumab, monoclonal antibody, efficacy, safety profile.