Dermatológia pre prax 2/2009

Zaujímavé prípady z klinicko-patologickej praxe

MUDr. Zoltán Szép, PhD.

Autor opisuje tri zriedkavé dermatologické nozologické jednotky zo svojej klinicko-patologickej praxe. Vyzdvihuje diagnostický význam a prínos bioptického vyšetrenia v klinickej dermatológii a potrebu úzkej klinicko-patologickej korelácie a spolupráce.

Kľúčové slová: klinická dermatológia, dermatohistopatológia, klinicko-patologická korelácia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cases of interest from clinical-pathological practice

The author describes three rare dermatological nosological entities from his clinical-pathological practice. He highlights the diagnostic significance and contribution of biopsy examination in clinical dermatology and the need for close clinical-pathological correlation and cooperation.

Keywords: clinical dermatology, dermatohistopathology, clinical-pathological correlation