Dermatológia pre prax 4/2022

Základné injekčné aplikačné techniky botulotoxínom používané v dermatológii

MUDr. Katarína Soršáková Trnovská, PhD.

Botulotoxín patrí medzi základnú a štatisticky najčastejšie aplikovanú metódu v estetickej medicíne. V roku 2020 bolo celosvetovo vykonaných viac ako 14,4 milióna estetických nechirurgických zákrokov. Botulotoxín bol injekčne aplikovaný na estetické účely v 42,3 %, čo predstavuje 6,2 milióna aplikácií. V súčasnosti vieme, že botulotoxín je neurotoxín produkovaný baktériou Clostridium botulinum a existuje jeho 8 sérotypov (A, B, C1,C2, D, E, F, G). Na terapeutické ciele v dermatológii boli schválené tri molekuly sérotypu A: onabotulinumtoxín A, abobotulinumtoxín A a incobotulinumtoxín A určené na liečbu hyperfunkčných mimických vrások tváre alebo nadmerného potenia v podpazuší. Podľa efektu, ktorý chceme dosiahnuť, sa môže toxín aplikovať intramuskulárne, subepidermálne alebo intradermálne. Medzi základné lokality pre intramuskulárnu aplikáciu botulotoxínu patria hyperfunkčné vrásky čela, glabelárne vrásky a vejárikovité vrásky vonkajšieho očného kútika. Pre subepidermálnu a intradermálnu aplikáciu botulotoxínu sú vhodné jemné vrásky očného okolia a primárna axilárna hyperhidróza. Novinkou medzi tvárovými rejuvenizačnými ošetreniami je technika používania zriedeného botulotoxínu v zredukovaných dávkach pri mikrobotoxe.

Kľúčové slová: onabotulinumtoxín A, abobotulinumtoxín A, mimické vrásky, axilárna hyperhidróza, mikrobotox

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Basic injection application techniques with botulinum toxin used in dermatology

Botulinum toxin is one of the basic and statistically most frequently applied methods in aesthetic medicine. In 2020, more than 14.4 million aesthetic non-surgical procedures were performed worldwide. Botulinum toxin was injected for aesthetic purposes in 42.3%, which represents 6.2 million applications. We currently know that botulinum toxin is a neurotoxin produced by the bacterium Clostridium botulinum and there are 8 serotypes (A, B, C1, C2, D, E, F, G). For therapeutic purposes in dermatology, 3 molecules of serotype A have been approved: Onabotulinumtoxin A, Abobotulinumtoxin A and Incobotulinumtoxin A intended for the treatment of hyperfunctional mimic wrinkles of the face or excessive sweating in the armpits. Depending on the effect we want to achieve, the toxin can be applied intramuscularly, subepidermally or intradermally. Basic sites for intramuscular botulinum toxin application include hyperfunctional forehead lines, glabellar lines, and lateral canthal lines. Fine wrinkles around the eyes and primary axillary hyperhidrosis are suitable for subepidermal and intradermal application of botulinumtoxin. New among facial rejuvenation treatments is the microbotox technique of using diluted botulinum toxin in reduced doses.

Keywords: onabotulinumtoxin A, abobotulinumtoxin A, mimic lines, axillary hyperhidrosis, microbotox