Dermatológia pre prax 2/2021

Vysokomalígny kožný angiosarkóm hlavy, tváre a krku

MUDr. Silvia Andelová, MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., MUDr. Michal Smitka

Primárny kožný angiosarkóm je raritné, vysokomalígne metastázujúce ochorenie postihujúce oblasť hlavy, tváre a krku. Najčastejší výskyt je evidovaný u dospelých a starších pacientov. V uvedených kazuistikách sú opísané prípady dvoch pacientov s histologicky verifikovaným primárnym kožným angiosarkómom, ktorý vznikol bez jednoznačného predchádzajúceho rizikového faktora. Cieľom kazuistík je poukázať na závažnosť daného ochorenia, ktoré sa v úvode môže prejavovať nešpecifickými prejavmi pripomínajúcimi iné, niekedy menej závažné ochorenia. Preto jedným z hlavných krokov na stanovenie diagnózy je biopsia kože s následným histopatologickým a imunohistochemickým vyšetrením.

Kľúčové slová: angiosarkóm, metastázy, progresia, biopsia, chemoterapia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Highly malignant cutaneous angiosarcoma of the head, face and neck

Primary cutaneous angiosarcoma is a rare, highly malignant metastatic disease affecting the head, face and neck. The most common occurrence is recorded in adult and elderly patients. In presented cases they are of two patients with histologically verified primary cutaneous angiosarcoma that developed without a clear prior risk factor. The aim of the case reports is to point out the severity of the disease, which in the beginning can be manifested only by very non-specific manifestations reminiscent of other, sometimes less serious disease. Therefore, one of the main steps to make a diagnosis is a skin biopsy followed by histopathological and immunohistochemical examination.

Keywords: angiosarcoma, metastasis, progression, biopsy, chemotherapy