Dermatológia pre prax 1/2016

Vplyv zmeny životného štýlu na biochemické parametre u pacientov so psoriázou

MUDr. Zuzana Rajczyová, Ing. Pavel Blažíček, CSc., prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA

Cieľ: Cieľom štúdie je zistiť vplyv zmeny stravovacích návykov a životného štýlu na psoriázu a asociované ochorenia. Súbor pacientov a metódy: Do štúdie bolo zahrnutých 50 obéznych pacientov so stredne ťažkou až ťažkou formou psoriázy, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín – cvičiaci so zmenou stravovania a životného štýlu a skupina necvičiacich bez úpravy životného štýlu. Počas 48 týždňov boli monitorované laboratórne parametre, BMI, hmotnosť, kvalita života, PASI. Pacienti boli liečení systémovou liečbou. V kontrolnej skupine bolo zahrnutých 32 obéznych osôb bez psoriázy. Výsledky: V oboch skupinách pacientov bol zaznamenaný pokles PASI, hmotnosti a BMI. Priemerná hladina celkového cholesterolu bola v oboch skupinách zvýšená. Hladina HDL cholesterolu bola nižšia u necvičiacich pacientov. Priemerná hladina LDL bola bez signifikantného rozdielu medzi cvičiacimi a necvičiacimi pacientmi. Priemerná hladina sdLDL bola zvýšená len v skupine necvičiacich psoriatikov. Priemerná hladina triglyceridov bola u pacientov zvýšená, avšak v skupine cvičiacich pacientov mala klesajúcu tendenciu, kým u necvičiacich mala tendenciu stúpať. Priemerná hladina adiponektínu, leptínu, glutatiónu a koenzýmu Q10 bola u pacientov prevažne vo fyziologickom rozmedzí. Hladina TNFα bola u necvičiacich pacientov zvýšená a mala stúpajúcu tendenciu, v skupine cvičiacich pacientov bola výrazne nižšia. Hladina IL-12 mala zvyšujúcu sa tendenciu v oboch skupinách pacientov, pričom výraznejšie u necvičiacich pacientov. Hladina IL-23 mala u necvičiacich pacientov stúpajúcu tendenciu. Záver: U pacientov s úpravou stravovania a pravidelnou fyzickou aktivitou sa zvýšila hladina HDL a adiponektínu. Poklesla hladina sdLDL cholesterolu i triglyceridov. Hladiny prozápalových cytokínov (TNFα, IL-12, IL-23) boli u týchto pacientov celkovo nižšie v porovnaní so skupinou bez zmeny životného štýlu a bez fyzickej aktivity.

Kľúčové slová: psoriáza, obezita, biochemické parametre, cytokíny, komorbidity

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Impact of life style change to biochemical parameters in psoriasis patients

Purpose: The aim of study was to elicit the impact of dietary and life style change to psoriasis and associated diseases. Patients and methods: 50 obese patients with moderate to severe psoriasis were included into study. Patients were divided into two groups – exercising group with dietary and life style change and a group of non-exercisings without life style change. The laboratory parameters, BMI, weight, quality of life, PASI were monitored during 48 weeks. Patients were treated with systemic treatment. In control group were included 32 obese persons without psoriasis. Results: It was observed decreases of PASI, weight and BMI in both groups. The mean cholesterol level was elevated in both groups. HDL cholesterol level was lower in non-exercising patients. Mean LDL level was without significant difference between exercisings and non-exercisings. Mean sdLDL level was incerased in non-exercising patients only. Mean triglycerides level was increased in all patients but in exercisings with decreasing trend whereas in non-exercisings was observed increasing trend. Mean adiponectin, leptin, glutathione, coenzyme Q10 levels were mostly in normal range. TNFα level was increased in non-exercising patients with increasing trend; in exercisings was markedly lower. IL-12 level was incresing in both patient´s groups, whereas significantly in non-exercisings. IL-23 level was increasing in non-exercising patients. Conclusion: In patients with dietary change and regular physical activity HDL and adiponectin levels have increased. sdLDL cholesterol and triglycerides levels have decreased. Proinflammatory cytokines levels (TNFα, IL-12, IL-23) were globally lower in exercising in comparision with group without life style change and without physical activity.

Keywords: psoriasis, obesity, biochemical parameters, cytokines, comorbidities