Dermatológia pre prax 4/2009

Účinky topického imunomodulátoru (imiquimodu) v liečbe aktinickej keratózy

MUDr. Katarína Poláková, PhD.

Aktinická keratóza (AK) je dysplastická lézia, ktorá je indukovaná ultrafialovým žiarením, vyvíja sa prevažne u pacientov so svetlou pokožkou. V súčasnosti je považovaná mnohými autormi za skvamocelulárny karcinóm (SCC) in situ s potenciálom progredovať do invazívneho SCC. Incidencia vývoja aktinických keratóz stúpa u kaukazskej rasy s vekom, blízkosťou k rovníku a zamestnaním vonku. V liečbe existuje množstvo ablatívnych i neablatívnych terapeutických modalít. Významnou neablatívnou liečebnou možnosťou sa v posledných rokoch javí imikvimód – agonista „toll- like“ receptorov, ktorý je účinným, bezpečným a pacientom akceptovaným vonkajším liečivom na aktinické keratózy.

Kľúčové slová: aktinická keratóza, liečba, lokálny imunomodulátor, imikvimód

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Effect of topical immune response modifier (imiquimod) in the treatment of actinic keratosis

Actinic keratosis (AK) is a dysplastic UV light-induced lesion, which develops mostly in fair-skinned patients. Currently considered by many authors as a squamous cell carcinoma (SCC) in situ, and has the potential to progress to invasive SCC. The incidence of actinic keratosis in caucasians increases with age, proximity to the equator and outdoor occupation. In the treatment, nummerous ablative and non ablative therapeutic approaches exist. Imiquimod –agonist of toll-like receptors is an effective, safe and acceptable for patient, is considered to be a significant non ablative external therapeutic approach for AK in the recent years.

Keywords: actinic keratosis, treatment, local immune-response modiffier, imiquimod