Dermatológia pre prax 4/2009

Terapeutické možnosti pri rezistentnom vrede

MUDr. Tomáš Kopal

Terapeutický rezistentný defekt predstavuje pomerne častý problém v praxi dermatológa. Problematické hojenie môže nastať vinou nesprávneho lokálneho ošetrovania alebo nedostatočnou elimináciou príčiny vredu. Zvláštnu skupinu tvoria defekty, pri ktorých nie je správne stanovená diagnóza. Vo všetkých uvedených prípadoch je potrebná opakovaná podrobná analýza príčin defektu a stagnácie hojenia a prehodnotenie terapeutického postupu. V prípade, že je terapeutický postup správny, diagnóza jasná a napriek tomu hojenie nenapreduje, je možné vyskúšať niektoré menej obvyklé, technicky a finančne náročné terapeutické možnosti – chirurgický zákrok, liečbu pomocou riadeného podtlaku, biodebridement.

Kľúčové slová: rezistentný vred, riadený podtlak, biodebridemen, biofilm

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Therapeutic options in resistent wound

An ulcer resisting therapeutic effort is a problem often met by a practical dermatologist. Failed healing may be due to improper locally applied treatment or due to insufficient elimination of the causative agent or condition. Improperly diagnosed ulcers are a special class of non-healing ones. In all above mentioned cases, repeated analysis of defect causes and healing interfering factors as well as of therapeutic regiment is necessary. In case of failed healing despite clear diagnose and proper treatment, the use of less common, less convenient or more expensive treatment methods may be advisable, such as surgury, negative pressure therapy, biodebridement.

Keywords: resistent ulcer, negative pressure therapy, biodebridemen, biofilm