Dermatológia pre prax 3/2015

Systém hlásenia pohlavne prenosných chorôb v SR a jeho legislatívne zabezpečenie

Doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD., MUDr. Peter Truska, CSc., Ing. Janka Námešná, PhDr. Monika Musilová

Hlásenie pohlavne prenosných chorôb má významné miesto v komplexnej surveillance týchto nákaz. Sumarizácia a analýza výsledkov na národnej a nadnárodnej úrovni umožňuje navrhovať intervenčné opatrenia na obmedzenie ich výskytu. Cieľom práce je lekárom dermatovenerológom povinným zo zákona hlásiť pohlavne prenosné choroby poskytnúť informácie o súčasnom stave legislatívy týkajúcej sa hlásenia pohlavne prenosných chorôb (Sexually Transmitted Diseases, ďalej len STD) a poukázať na význam jednocestného hlásenia. Ďalším cieľom práce je oboznámiť hlásiacich lekárov so spektrom údajov, ktoré sa vyžadujú pri hlásení výskytu STD na Slovensku a v Európskej únii (EÚ). Ostatným cieľom práce je poskytnutie stručnej analýzy hláseného výskytu STD v roku 2014 v SR. Výsledky a závery: V predloženej analýze autori sumarizovali stav hlásenia pohlavne prenosných chorôb v SR jednak v zmysle súčasne platnej legislatívy, a jednak v zmysle uplatnenia zásad jednotného zberu údajov o prenosných chorobách vo všeobecnosti. Tento systém bol v roku 2014 uplatňovaný po prvýkrát a za účinnej pomoci pracovníkov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) sa podarilo zjednotiť databázu hlásených prípadov pohlavne prenášaných chorôb a vygenerovať jednotné údaje pre využitie všetkých užívateľov. Jednak pre tých, ktorí sa odborne o problematiku zaujímajú, a aj pre tých, ktorí vytvárajú nadnárodné analýzy výskytu pre Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO), Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) či iné organizácie. Z analýzy najzávažnejších pohlavne prenosných chorôb vyplynulo, že došlo k nárastu počtu hlásených ochorení. K tomuto nárastu mohlo dôjsť jednak skvalitnením hlásenia, ale aj zhoršením epidemiologickej situácie vo výskyte STD na Slovensku. Tento jav budeme v ďalších rokoch podrobne sledovať a spoločne dôsledne analyzovať.

Kľúčové slová: pohlavne prenosné choroby, hlásenie, legislatíva, výskyt, trend.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Sexually transmitted diseases reporting in the Slovak Republic and its legislative provision

Sexually transmitted diseases (STD) reporting has an important place in the comprehensive surveillance of these diseases. Summarizing and analyzing of the results at national and international level enable to propose the intervention measures for limitation of STD occurrence. The aim of the work is to provide information on the current state of legislation regarding the reporting of STD to doctors-dermatovenerologists, who are obligatory to report STD from law and to highlight the importance of one-way reporting. Next goal is to familiarize reporting doctors with the spectrum of data required for reporting of STD in Slovakia and European union. The other goal of this work is to provide a brief analysis of the incidence of reported STD in 2014 in Slovakia. Results and conclusions: In the present analysis, the authors summarize the status of STD reporting in the Slovak Republic both in terms of current legislation and also by application of principles of comprehensive data collection on communicable diseases in general. This system was applied in 2014 for the first time and thanks to effective aid of workers of National Health Information Centre it has been managed to unify the database of reported STD cases and to generate uniform data for the use of all users. First, for those who are professionally interested in the issue and also for those who create supranational analysis of the occurrence for World hospital organization (WHO), European Centre for Disease and Prevention Control (ECDC) or other organizations. Analysis of the major STD indicated that there was increase of reported cases. This increase may occur both by improvement of reporting but also by deterioration of the epidemiological situation in the occurrence of STD in Slovakia. We will carefully monitor and analyze this phenomenon in the next years.

Keywords: sexually transmitted diseases, reporting, legislation, occurrence, trend.