Dermatológia pre prax 1/2023

Staré lieky v novom šate: možnosti použitia nanotechnológie v terapii psoriázy

MUDr. Natália Andrýsková

Lokálna terapia tvorí základný kameň liečby v manažmente psoriázy. Zohráva významnú úlohu ako monoterapia pri miernej až stredne ťažkej psoriáze a používa sa predovšetkým ako doplnková liečba pri stredne ťažkých až ťažkých formách ochorenia. Za posledné desaťročia sa lokálna liečba psoriázy posunula z dávnych aplikácií, ako je kamenouhoľný decht, na kozmeticky prijateľnejšie a účinnejšie možnosti obsahujúce lokálne kortikosteroidy, analógy vitamínu D a kombinované lieky. S príchodom nanotechnológií nastala inovácia prenosových systémov a v sofistikovaných režimoch podávania liekov sa vyhliadky na efektívne zvládnutie psoriázy pomocou lokálnych prístupov javia veľmi sľubné. V článku podávame ich prehľad s výhľadom na zavedenie týchto metód do terapeutického potenciálu praktických lekárov a dermatológov.

Kľúčové slová: psoriáza, terapia, nanotechnológie, lokálna terapia, lipidové nanočastice, nanovlákna

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Dermatológia pre prax. Objednať časopis

Old drugs in new clothes: possibilities of using nanotechnology in the therapy of psoriasis

Topical therapy is the cornerstone of treatment in the management of psoriasis. It plays an important role as monotherapy in mild to moderate psoriasis and is primarily used as an adjunctive treatment in moderate to severe forms of the disease. Over the past decades, topical psoriasis treatments have shifted from ancient applications such as coal tar to more cosmetically acceptable and effective options containing topical corticosteroids, vitamin D analogs, and combination agents. With the advent of nanotechnology, the innovation of delivery systems has occurred, and in sophisticated drug delivery regimens, the prospects for effective management of psoriasis using topical approaches appear very promising. In the article, we provide an overview of these approaches with an outlook for introducing these methods into the therapeutic potential of general practitioners and dermatologists.

Keywords: psoriasis, therapy, nanotechnology, topical therapy, lipid nanoparticles, nanofibers