Dermatológia pre prax 2/2021

Sprievodca biologickou liečbou psoriázy pre ambulantného dermatológa

MUDr. Mária Breznická

Biologická liečba predstavuje novú, cielenú, efektívnu a bezpečnú liečbu psoriázy. Vyše roka je biologická liečba dostupná pre slovenských pacientov so psoriázou nielen v špecializovaných centrách, ale aj v dermatologických ambulanciách. Je indikovaná na liečbu stredne závažnej až závažnej chronickej ložiskovej psoriázy u pacientov, ktorí sú kandidátmi na systémovú liečbu. Postupy uvedené v tomto článku vychádzajú z aktuálnych Európskych odporúčaní pre systémovú liečbu psoriázy z roku 2020 rešpektujúce slovenskú legislatívu o rozsahu a podmienkach úhrady biologických liekov a s ohľadom na súhrn charakteristických vlastností príslušného lieku.

Kľúčové slová: psoriáza, biologická liečba, manažment biologickej liečby

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Dermatológia pre prax. Objednať časopis

A guide to biological treatment of psoriasis for an outpatient dermatologist

Biological therapy is a new, targeted, effective and safe treatment for psoriasis. For more than a year, biological treatment has been available for Slovak patients with psoriasis not only in specialized centers, but also in dermatological outpatient offices. It is indicated for the treatment of moderate to severe chronic plaque psoriasis in patients who are the candidates for systemic therapy. This article is based on the current European Guidelines for the Systemic Treatment of Psoriasis 2020, respecting Slovak legislation on the scope and conditions of reimbursement of biological medicinal products and with regard to the Summary of product characteristics of particular biologic.

Keywords: psoriasis, biological treatment, biological treatment management