Dermatológia pre prax 2-3/2013

Sonda do histórie profesionálnych dermatóz na východnom Slovensku (spomienky na 60. až 80. roky)

doc. MUDr. Michal Šak, CSc., doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD.

Problematika profesionálnych dermatóz bola riešená nielen v minulosti, v začiatkoch industrializácie Slovenska, ale je vysoko aktuálna i dnes, v dobe automobilového priemyslu. Ropné výrobky v povojnovom období patrili medzi najväčších vyvolávateľov kožných ochorení v priemysle na Slovensku. Polychlórované bifenyly spôsobovali nielen poškodenie kože, ale i mnohé vážne ochorenia celého organizmu, najmä na území východného Slovenska. Nebezpečné sú dodnes. Mnoho vtedajších významných osobností, dermatovenerológov, sa podieľalo na riešení závažnej problematiky kožných dermatóz na Slovensku v 60. a 70. rokoch.

Kľúčové slová: profesionálne dermatózy, kožné poškodenie, priemysel, poľnohospodárstvo, environmentálne znečistenie, polychlórované bifenyly, východné Slovensko, história, známe osobnosti dermatovenerológie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

A probe into the history of professional dermatoses in eastern Slovakia (memories of 60th-80th years)

The problems of occupational dermatoses had been studied not only in the past- in the early industrialisation of Slovakia-but it has been highly relevant even now, in the era of automotive industry. Oil products in the post-war period were among the main causes of skin diseases in Slovak industry. Polychlorinated biphenyls have caused damage not only to the skin, but also too many serious diseases of the human body. We could observe it especially in the eastern part of Slovakia. And we can say that they are dangerous even today. A lot of outstanding dermatologists in Slovakia had participated in solving the serious problems of skin dermatoses during the period of sixties and seventies in the last century.

Keywords: professional dermatoses, skin damage, industry, agriculture, environmental pollution, polychlorinated biphenyls, Eastern Slovakia, history, famous persons of dermatovenerology.