Dermatológia pre prax 4/2012

Skrotálna kalcinóza

MUDr. Zoltán Szép, PhD., MUDr. Elena Kvičová, MUDr. Petronela Bušíková, PhD.

Skrotálna kalcinóza sa prejavuje vo forme solitárnej lézie alebo viacpočetných uzlov belavožltej farby, ktoré sú lokalizované v skrotálnej koži. V ich histogenéze sa predpokladá dystrofická kalcifikácia preexistujúcich epidermálnych alebo iných typov cýst, príp. genitálnej hladkej svaloviny. Iní autori však považujú túto jednotku za primárny, idiopatický proces. Autori prezentujú prípad 42-ročného muža so solitárnou skrotálnou kalcinózou s histologickým obrazom vápnikových depozít v derme skróta a s perilézionálnou granulomatóznou reakciou, bez nálezu epidermálnych alebo žľazových štruktúr. Predpokladajú, že ide o finálne štádium kalcifikácie epidermálnej cysty s úplnou resorpciou epidermálnej výstelky cysty.

Kľúčové slová: skrotálna kalcinóza, epidermálna cysta, dystrofická kalcifikácia, idiopatický proces.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Scrotal calcinosis

Scrotal calcinosis represents in the form of a solitary lesion or multiple white-yellow nodules on scrotal skin. Dystrophic calcification of preexisting epidermal cysts or other types of cysts as well as dystrophic calcification of genital smooth muscle is supposed in its histogenesis. Other authors consider this entity as a primary idiopathic process. Authors present a case of 42-years old man with solitary scrotal calcinosis histologically manifested as calcium deposits in scrotal dermis, with perilesional granulomatous reaction. There were no epidermal or glandular structures. Authors assume that scrotal calcinosis is a final stage of calcified epidermal cyst with total resorption of its epithelial lining.

Keywords: scrotal calcinosis, epidermal cyst, dystrophic calcification, idiopathic process.