Dermatológia pre prax 4/2015

Riziko HPV infekcií u heterosexuálnych párov

MUDr. Martina Part, prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.

Infekcie HPV vírusom (Human Papilloma Viruses) sa považujú za jedno z najčastejších sexuálne prenosných ochorení. Infikovať sa vírusom HPV sa však možno aj inými spôsobmi. Prevalencia anogenitálnych HPV infekcií je pomerne vysoká a vykazuje stúpajúcu tendenciu u oboch pohlaví. Rizikovou skupinou na infikovanie HPV sú homosexuáli a jedinci so známkami imunosupresie. Počas sexuálneho kontaktu sa môžu infikovať aj heterosexuálne páry. Nasledujúci článok poskytuje prehľad dostupných informácií o správaní sa HPV u heterosexuálov, o možnostiach infikovania, o šírení a výskyte HPV typov v rámci heterosexuálneho páru.

Kľúčové slová: HPV, heterosexuálne páry, infekcia HPV, páry, prenos HPV.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The risk of HPV infections in heterosexual couples

HPV infections (Human Papilloma Viruses) are considered one of the most common sexually transmitted diseases. Infection of HPV can spread also with different ways. The prevalence of anogenital HPV infections is relatively high and revealed increasing trend in both sexes. Homosexuals and immunossupressed people are at risk of HPV infection. Heterosexual partners can be also infected. The following article provides an overview of available information on the behavior of HPV among heterosexuals, about transmission, distribution and incidence of HPV types among heterosexual couple.

Keywords: HPV, heterosexual couples, infection with HPV, couples, HPV transmission.