Dermatológia pre prax 4/2011

Radiačná dermatitída a reálne dostupná možnosť jej liečby

MUDr. Eva Škutilová, MPH

Radiačná dermatitída je častým vedľajším efektom rádioterapie v liečbe karcinómov hlavy a krku, prsníka a dolnej panvy. Dermatitída môže viesť k prerušeniu liečby. Lokálna profylaktická terapia môže signifikantne zlepšiť toleranciu kože k aplikácii adjuvantnej liečby. Poškodenie kože radiáciou má charakteristické patofyziologické zmeny, klinické zmeny a kofaktory vzniku. Kožná toxicita bola opakovane sledovaná v randomizovaných štúdiách. Jedna z nich sledovala efekt použitia aplikácie krému s obsahom mometazón furoátu v profylaktickom a liečebnom režime radiačnej dermatitídy. Aplikácia mometazón furoátu v kréme v kombinácii s krémom s obsahom emoliencia signifikantne znížila vznik akútnej radiačnej dermatitídy v porovnaní s mono-aplikáciou len krému s obsahom emoliencia.

Kľúčové slová: radiačná dermatitída, toxicita, liečba kože.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Radiation dermatitis and really accessible option of its treatment

Radiation dermatitis is a common side effect of radiotherapy in many forms of cancer (e.g. head and neck, breast and low pelvis carcinomas). Dermatitis may necessitate interruption of the therapy. Prophylactic topical treatment for irradiated skin can significantly improve the tolerance of skin to adjuvant radiotherapy. The pathophysiology, clinical presentation and contributing factors of radiation skin injury are discussed. Skin toxicity has recently been investigated in randomized trials. The efficacy of the corticosteroid cream momethason furoat as a prophylactic and therapeutic intervention was investigated. Application of momethason furoat combined with an emollient cream significantly decreased acute radiation dermatitis compared with emollient cream alone.

Keywords: radiation induced dermatitis, toxicity, skin care.