Dermatológia pre prax 1/2023

Psychosomatické aspekty v trichológii

MUDr. Barbara Ivanková, MBA, MUDr. Janette Baloghová, PhD.

Psychológia a medicína vychádzajú z psychosomatickej jednoty. Psychické procesy ovplyvňujú fyzickú stránku a somatický stav ovplyvňuje psychiku. Výrazný dosah psychiky sa ukazuje na celom spektre ochorení, výnimkou nie sú ani tie v trichológii. Vlasy sú významným ukazovateľom fyzickej príťažlivosti a vyjadrením osobnej individuality. Poruchy rastu a kvality vlasov podmieňujú to, ako príťažlivý sa človek cíti. Pre pacientov, ktorí trpia vypadávaním vlasov, je náročné žiť v spoločnosti, ktorá kladie veľký doraz na perfekcionizmus, mladistvý vzhľad a atraktivitu. Sú konfrontovaní s poklesom sebavedomia, sociálnou izoláciou či fóbiou, často trpia depresiou, poruchami spánku a úzkosťou. V súčasnosti sme vystavení aj množstvu stresujúcich a konfliktných situácií, ktoré vyvolávajú emočné reakcie so somatickým sprievodom. Duševné vplyvy sa výrazne podieľajú pri vypuknutí, zhoršení aj ústupe ochorení vlasov, ktoré nemajú organickú príčinu.

Kľúčové slová: psychosomatika, telo, duša, psychotrichológia, ochorenia vlasov

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Dermatológia pre prax. Objednať časopis

Psychosomatic aspects in trichology

Psychology and medicine are based on psychosomatic unity. Psychological processes affect the physical side and the somatic state affects the psyche. The significant impact of psychology is shown on the entire spectrum of the diseases, trichology is no exception. Hairs play a significant role in the physical attractiveness and an expression of the personal individuality. Hair growth disorders determine how attractive a person feels. For the patients with the hair loss it is difficult to live in a society that emphasizes perfectionism, youthful appearance and attractiveness. They are confronted with a drop in self-confidence, social isolation and phobia, they often suffer from the depression, sleep disorders and anxiety. We are exposed to a lot stressful situations nowadays, which cause emotional reactions with the somatic accompainment. Mental influences are often involved in the onset, aggravation and retreat of the hair diseases, which do not have an organic cause.

Keywords: psychosomatic, body, soul, psychotrichology, hair disorders