Dermatológia pre prax 4/2012

Príspevok k proliferačnej aktivite ako histologického prognostického parametra malígneho melanómu kože

MUDr. Milada Kullová, MUDr. Vladimír Bartoš, PhD.

Malígny melanóm kože je u ľudí jeden z najagresívnejších a prognosticky najnepriaznivejších zhubných nádorov s celosvetovo stále stúpajúcou incidenciou. Z týchto dôvodov sa zvyšujú požiadavky na zlepšenie jeho diagnostiky a najmä identifikáciu tých klinicko-patologických a v súčasnosti aj molekulových markerov, ktoré by mohli predpovedať priebeh ochorenia a usmerniť ďalší manažment pacienta. Stanovenie proliferačnej aktivity nádorových buniek imunohistochemicky protilátkami proti Ki-67 antigénu (Ki-67 index) je pri väčšine malígnych neoplázií dôležitým histomorfologickým parametrom. V prípade melanocytárnych lézií slúži najmä na odlíšenie dysplastických névov od iniciálnych melanómov, resp. v rámci diferenciálnej diagnostiky hraničných lézií a lézií s neistou dignitou. Podľa väčšiny štúdií je aj pri malígnom melanóme Ki-67 index významný indikátor progresie nádorového rastu a dôležitý histologický prognostifikátor, ale detailnejší vzťah Ki-67 expresie s ďalšími prognostickými parametrami ostáva pomerne nejasný. Autori v príspevku poskytujú základné poznatky o problematike hodnotenia proliferačnej aktivity malígneho melanómu kože v rámci bioptického vyšetrenia a prezentujú výsledky vlastného súboru pacientov.

Kľúčové slová: malígny melanóm, proliferačná aktivita, Ki-67 index.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

A contribution about a proliferative activity as a histomorphological prognostic parameter in malignant melanoma of the skin

Malignant melanoma of the skin is one of the most aggressive and prognostically one of the most unfavorable malignant tumors in humans with continuously rising incidence worldwide. For these reasons, there are increasing demands on improvement of its diagnostics and identification of such clinico-pathological and currently even molecular markers, which could predict a disease outcome and modify futher patient‘s management. Assessment of a proliferative activity of tumor cells immunohistochemically by antibodies against Ki-67 antigen (Ki-67 index) is important histomorphological parameters in a majority of malignant neoplasms. In melanocytic lesions, it mainly serves to distinguish dysplastic nevi from initial melanomas and in differential diagnosis of borderline lesions and lesions with uncertain dignity. According to most studies, in malignant melanoma, Ki-67 index is a considerable indicator of tumor growth progression and important histological prognosticator. However, more exact relationship between Ki-67 expression and further prognostic parameters remains quite unclear. The authors of the article provide the basic informations about the problematics of proliferation activity assessment in cutaneous malignat melanoma as a part of the biopsy examination and they present the results of own group of the patients.

Keywords: malignant melanoma, proliferation activity, Ki-67 index.