Dermatológia pre prax 3/2012

Prípad paraneoplastickej dermatózy

MUDr. Lucia Kolláriková, MUDr. Monika Heizerová, PhD., MUDr. Monika Štítna, MUDr. Katarína Kubranská

Kožné paraneoplázie sú nemalígne kožné zmeny asociované s malígnymi neopláziami, ktorých klinická manifestácia má úzky súvis s priebehom malignómu. Relatívne jednoduchá a v praxi relevantná klasifikácia sa riadi pravdepodobnosťou asociácie určitej dermatózy s tumorom. Rozlišujú sa obligátne a fakultatívne paraneoplázie. Pri obligátnych je takmer 100 % pravdepodobnosť nálezu tumoru. Presný patomechanizmus paraneoplastických kožných symptómov nie je známy. V kazuistike opisujeme prípad 68-ročnej pacientky s výraznými prejavmi paraneoplastickej dermatózy.

Kľúčové slová: paraneoplastická dermatóza, paraneoplázia, malignita.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Case of paraneoplastic dermatosis

Cutaneous paraneoplastic syndroms are benign skin changes associated with malignant tumors whose clinical manifestation shows a close correlation with the course of malignancy. A relatively simple and in practice relevant classification is characterized by the probability of association of specific dermatosis with tumor. Distinction is made between obligate and facultative paraneoplasia. There is 100 % probability of finding the tumor in the obligate paraneoplasia. Exact pathomechanism of paraneoplastic cutaneous symptoms is not known. The case report describes a 68-years old woman patient with significant signs of paraneoplastic dermatosis.

Keywords: paraneoplastic dermatosis, paraneoplasia, malignancy.