Dermatológia pre prax 3/2012

Prípad paraneoplastickej dermatózy

MUDr. Lucia Kolláriková, MUDr. Monika Heizerová, PhD., MUDr. Monika Štítna, MUDr. Katarína Kubranská

Kožné paraneoplázie sú nemalígne kožné zmeny asociované s malígnymi neopláziami, ktorých klinická manifestácia má úzky súvis s priebehom malignómu. Relatívne jednoduchá a v praxi relevantná klasifikácia sa riadi pravdepodobnosťou asociácie určitej dermatózy s tumorom. Rozlišujú sa obligátne a fakultatívne paraneoplázie. Pri obligátnych je takmer 100 % pravdepodobnosť nálezu tumoru. Presný patomechanizmus paraneoplastických kožných symptómov nie je známy. V kazuistike opisujeme prípad 68-ročnej pacientky s výraznými prejavmi paraneoplastickej dermatózy.

Kľúčové slová: paraneoplastická dermatóza, paraneoplázia, malignita.

stiahnuť celý článok v pdf

Case of paraneoplastic dermatosis

Cutaneous paraneoplastic syndroms are benign skin changes associated with malignant tumors whose clinical manifestation shows a close correlation with the course of malignancy. A relatively simple and in practice relevant classification is characterized by the probability of association of specific dermatosis with tumor. Distinction is made between obligate and facultative paraneoplasia. There is 100 % probability of finding the tumor in the obligate paraneoplasia. Exact pathomechanism of paraneoplastic cutaneous symptoms is not known. The case report describes a 68-years old woman patient with significant signs of paraneoplastic dermatosis.

Keywords: paraneoplastic dermatosis, paraneoplasia, malignancy.