Dermatológia pre prax 4/2021

Prehľad možností terapie chronických rán

MUDr. Barbara Mrázová, MUDr. Ján Mráz

Liečba chronických rán predstavuje aj dnes terapeutickú výzvu. Avšak pri pokroku vedy a techniky a zároveň aj medicíny moderné možnosti diagnostiky a terapie ponúkajú pacientom už nielen život zachraňujúce výkony, ale aj výborné funkčné a kozmetické výsledky. V prípade správnej indikácie a použitia modalít na liečbu chronických rán je možné napríklad znížiť množstvo vysokých amputácií dolných končatín, urýchliť hojenie dekubitov, pooperačných rán a iných chronických rán, ktoré pozitívne ovplyvnia ďalší život pacienta a spolu s ním aj jeho rodiny a okolia. Táto publikácia zahŕňa len stručný prehľad možností liečby rán a pár odporúčaní, ako terapiu vybrať. Prehľad je zameraný na podtlakovú terapiu a vlhké krytie, oplachové roztoky presahujú možnosti tejto publikácie.

Kľúčové slová: liečba chronických rán, podtlaková terapia, vlhká terapia, hydrogély, hydrokoloidy, hydrovlákna, peny, algináty, antiseptiká

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Overview of chronic wound therapy options

The treatment of chronic wounds is still a therapeutic challenge today. However, with the progress of science and technology, as well as medicine, modern diagnostic and therapeutic options offer patients not only life-saving performances, but also excellent functional and cosmetic results. With the correct indication and use of modalities for the treatment of chronic wounds, it is possible, for instance, to reduce the high amputations of the lower limbs, accelerate healing of pressure ulcers, postoperative wounds and other chronic wounds. This publication provides only a brief overview of wound treatment options and a few recommendations on how to choose a therapy. The overview is focused on vacuum therapy and wound dressing, rinsing solutions exceed the possibilities of this publication.

Keywords: therapy of chronic wounds, negative pressure wound therapy, wound dressing, hydrogel, hydrocolloid, hydrofiber, foam, alginate, antiseptics