Dermatológia pre prax 1/2014

Poruchy vrodenej imunity – nové patogenetické aspekty atopickej dermatitídy

doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

Neustále sa zvyšujúce množstvo poznatkov ukazuje, že v patogenéze atopickej dermatitídy dôležitú úlohu zohrávajú viaceré poruchy systému vrodenej imunity, ktoré spoločne ovplyvňujú vývoj choroby a závažnosť jej priebehu. Geneticky podmienená porucha epidermálnej bariéry, modifikácie receptorov rozpoznávajúcich molekulové vzory a deficiencia antimikróbnych peptidov umožňujú prienik alergénov a patogénnych mikroorganizmov do kože, kde prichádzajú do kontaktu s imunokompetentnými bunkami. Poruchy vrodenej imunity jednak napomáhajú vývoj včasnej precitlivenosti proti atopickým alergénom, a jednak vysvetľujú vnímavosť pacientov s atopickou dermatitídou na patogénne mikroorganizmy ako Staphylococcus aureus a vírus herpes simplex.

Kľúčové slová: atopická dermatitída, vrodená imunita, epidermálna bariéra, receptor podobný Toll, antimikróbny peptid.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Defects of innate immunity – new pathogenetic aspects of atopic dermatitis

A growing body of evidence suggests that there are a variety of defects in the innate immune system that collectively affect the development and severity of atopic dermatitis. Genetically based impairment of the epidermal barrier, modifications of pattern recognition receptors and deficiency of antimicrobial peptides facilitate the entry of allergens and infectious microbes into the skin, where they encounter immunocompetent cells. The defects of innate immunity not only encourage the evolution of immediate type hypersensitivity to atopic allergens, but also explain susceptibility of atopic dermatitis patients to pathogens such as Staphylococcus aureus and herpes simplex virus.

Keywords: atopic dermatitis, innate immunity, epidermal barrier, toll-like receptor, antimicrobial peptide.