Dermatológia pre prax 1/2023

Porokeratosis linearis

MUDr. Zuzana Kántor, MUDr. Jana Nemšovská, MPH, MHA, MUDr. Ivana Langová

Úvod: Porokeratosis linearis je chronická dermatóza nejednoznačnej etiológie s typickým histologickým obrazom. Vzácnosť jej výskytu, ako aj variabilita jej klinického obrazu môže viesť k diagnostickým omylom. Opis prípadu: Autori opisujú výskyt lineárnej porokeratózy v ambulantnej praxi u 43-ročného pacienta odoslaného s cieľom vyjadrenia druhého názoru v rámci kožného vyšetrenia pri progresii nálezu. Záver: Porokeratózy zostávajú v medicíne 21. storočia diagnostickou aj terapeutickou výzvou. V rámci širokej diferenciálnej diagnostiky porúch rohovatenia je potrebné na ne myslieť a využiť možnosť ich jednoznačnej histologickej konfirmácie.

Kľúčové slová: lineárna porokeratóza, kornoidná lamela, onkologická prevencia, probatórna excízia, interdisciplinárna spolupráca

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Dermatológia pre prax. Objednať časopis

Porokeratosis linearis

Purpose: Porokeratosis linearis is a chronic dermatosis of unknown etiology with typical histopathology. The rarity of its occurrence such as the variability of its clinical signs can lead to diagnostic mistakes. Case report: The authors describe the case of a 43-year old man who was sent to our department to assess the skin progression of preexisted lesion monitored in outpatient practice. Conclusion: Porokeratoses remain a diagnostic and therapeutic challenge in 21st century medicine. It is necessary to think about them in the broad diff

Keywords: porokeratosis linearis, cornoid lamella, oncologic prevention, probatory excision, interdisciplinary cooperation