Dermatológia pre prax 3/2020

Periorálna dermatitída

MUDr. Monika Heizerová, PhD.

Periorálna dermatitída je chronické recidivujúce kožné ochorenie s charakteristickou tvorbou papúl až papulovezikúl predilekčne v periorálnej oblasti. Ochorenie má najvyšší výskyt u žien v tretej dekáde života. Presná etiopatogenéza nie je známa. Liečba periorálnej dermatitídy závisí od závažnosti prejavov, ako aj compliance pacienta. V liečbe sa používa často „nulová terapia“, lokálne, v niektorých prípadoch aj systémové liečebné postupy.

Kľúčové slová: periorálna dermatitída, etiopatogenéza, „nulová“ terapia, lokálna terapia, systémová terapia, lokálne kortikosteroidy

Perioral dermatitis

Perioral dermatitis is a chronic relapsing skin disease with characteristic papular to papulovesicular lesions mainly in the perioral region. The disease has the highest incidence in women in the third decade of life. The exact etiopathogenesis is unknown. The treatment of perioral dermatitis depends on the severity of the symptoms as well as patient compliance. The therapy often uses „zero therapy“, topical, in some cases, systemic treatment.

Keywords: perioral dermatitis, etiopathogenesis, „zero“ therapy, topical therapy, systemic therapy, topical corticosteroids