Dermatológia pre prax 1/2017

Nemelanómová rakovina kože: regionálne rozdiely v incidencii a zastúpení bazocelulárneho a skvamocelulárneho karcinómu

MUDr., PhDr. Vladimír Bartoš, PhD.

Nemelanómová rakovina kože je v súčasnosti najčastejšie zhubné onkologické ochorenie u ľudí bielej pleti. Prevažnú väčšinu prípadov predstavuje bazocelulárny karcinóm (BCC), druhý najčastejší je skvamocelulárny karcinóm (SCC). Hoci incidencia ochorenia neustále stúpa, presný počet novodiagnostikovaných či celkových prípadov BCC a SCC je veľmi ťažké analyzovať, pretože vo väčšine krajín nie sú samostatne evidované v onkologických registroch a populačných databázach. Autor článku prostredníctvom literárneho prehľadu prezentuje základné údaje o incidencii a vzájomnom zastúpení BCC a SCC v jednotlivých častiach sveta, pričom poukazuje na výrazné geografické rozdiely. Najvyššia incidencia obidvoch karcinómov je v Austrálii, následne klesá v USA, Európe a Ázii. Vzájomný pomer medzi BCC a SCC taktiež výrazne varíruje s najvyššími hodnotami v USA a Európe, nižšími v Austrálii a najnižšími v Ázii a Afrike, v ktorých môže dokonca SCC prevažovať nad BCC. Autor zdôrazňuje potrebu výskumu a zosúlaďovania celosvetových údajov týkajúcich sa incidencie nemelanómovej rakoviny kože, ktoré sú kľúčové pre dosiahnutie objektívnych, spoľahlivých a komparabilných epidemiologických poznatkov o tejto častej forme malignity.

Kľúčové slová: nemelanómová rakovina kože, bazocelulárny karcinóm, skvamocelulárny karcinóm

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Non-melanoma skin cancer: the regional differences in the incidence and proportion of basal and squamous cell carcinoma

Non-melanoma skin cancer is recently the most common malignancy in white human population. The vast majority of the cases comprises basal cell carcinoma (BCC), followed by squamous cell carcinoma (SCC). Although the incidence of disease is rising continuously, an exact number of newly diagnosed or total number of BCC and SCC is very difficult to analyze, because most countries did not record them separately in the oncologic registers or population databases. Through literature review, the author provides the basic data on the incidence and ratio between BCC and SCC in distinct world regions and points to marked geographic differences. The highest incidence of both cancers has been found in Australia, followed by USA, Europe and Asia. The ratio between BCC and SCC has also greatly varied with the highest values in USA and Europe, lower in Australia, and the lowest in Asia and Africa, in which SCC may even outnumber BCC. The author highlights the need for research and collection of worldwide data regarding the incidence of nonmelanoma skin cancer, which are crucial to achieve objective, reliable and comparable epidemiologic knowledge about this frequent malignancy.

Keywords: non-melanoma skin cancer, basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma